Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest jedyną stroną, która decyduje o wykorzystaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

 

Powyższe potwierdza art. 1671 Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551 .

Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2011 r. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 167k.p.) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić (sygn. akt. II PK 302/10).

 

Pracownik może na okres wypowiedzenia wnioskować o urlop wypoczynkowy, ale pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika. Może nie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego i wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

Od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, a ściślej od kiedy możemy pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy.

Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2011r. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 1671 k.p. należy liczyć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p.  (sygn. akt. II PK 302/10).

 

W wyroku z 28 czerwca 2005 r., III PK 44/05 (OSNP 2006 nr 9-10, poz. 147) Sąd Najwyższy przyjął, że przez użyty w art. 60 k.p. zwrot „w okresie wypowiedzenia” należy rozumieć czas od dokonania wypowiedzenia (złożenia pracownikowi przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu) do upływu okresu wypowiedzenia (rozwiązania umowy o pracę). Ten sam pogląd może być odniesiony do użytego w art. 1671 k.p. analogicznego zwrotu „w okresie wypowiedzenia”.

 

Przykład

Pracownika obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy złożył pracodawcy w dniu 28 października i od tego dnia rozpoczyna się okres wypowiedzenia który zakończy swój bieg 30 listopada.

 

Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2011r. (sygn. akt. II PK 302/10). Aby odróżnić urlop wypoczynkowy udzielony pracownikowi na podstawie art. 1671 k.p. od innego zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (z innych przyczyn niż zwolnienie urlopowe), pracodawca powinien wyraźnie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez określenie jego granic czasowych (od konkretnego dnia do innego dnia).

 

W roku w którym ustaje stosunek pracy urlop udzielany jest proporcjonalnie w stosunku do okresu przepracowanego u danego pracodawcy. Zasada proporcjonalności nie dotyczy urlopu zaległego.

Przykład

Okres wypowiedzenia dla pracownika kończy się w kwietniu 2022 r. Zakład pracy może pracownika wysłać na urlop w wymiarze 4/12 z 26 dni, czyli 9 dni. Pozostałe 17 dni wykorzysta u nowego pracodawcy, jeżeli podejmie zatrudnienie od maja 2022 r.

 

Do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczamy również okres wypowiedzenia tej umowy. Tak uznał w uchwale z 4 kwietnia 1979 r. Sąd Najwyższy (I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188). W przypadku gdy w okresie planowanego wypowiedzenia umowy, pracownik osiągnie staż pracy uprawniający do dłuższego okresu wypowiedzenia należy wypowiedzieć umowę uwzględniając wyższy staż pracy i dłuższy okres wypowiedzenia.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments