Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest jedyną stroną, która decyduje o wykorzystaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

 

Powyższe potwierdza art. 1671 Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551 .

Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2011 r. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 167k.p.) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić (sygn. akt. II PK 302/10).

 

Pracownik może na okres wypowiedzenia wnioskować o urlop wypoczynkowy, ale pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika. Może nie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego i wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

Od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, a ściślej od kiedy możemy pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy.

Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2011r. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 1671 k.p. należy liczyć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p.  (sygn. akt. II PK 302/10).

 

W wyroku z 28 czerwca 2005 r., III PK 44/05 (OSNP 2006 nr 9-10, poz. 147) Sąd Najwyższy przyjął, że przez użyty w art. 60 k.p. zwrot „w okresie wypowiedzenia” należy rozumieć czas od dokonania wypowiedzenia (złożenia pracownikowi przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu) do upływu okresu wypowiedzenia (rozwiązania umowy o pracę). Ten sam pogląd może być odniesiony do użytego w art. 1671 k.p. analogicznego zwrotu „w okresie wypowiedzenia”.

 

Przykład

Pracownika obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy złożył pracodawcy w dniu 28 października i od tego dnia rozpoczyna się okres wypowiedzenia który zakończy swój bieg 30 listopada.

 

Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2011r. (sygn. akt. II PK 302/10). Aby odróżnić urlop wypoczynkowy udzielony pracownikowi na podstawie art. 1671 k.p. od innego zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (z innych przyczyn niż zwolnienie urlopowe), pracodawca powinien wyraźnie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez określenie jego granic czasowych (od konkretnego dnia do innego dnia).

W roku w którym ustaje stosunek pracy urlop udzielany jest proporcjonalnie w stosunku do okresu przepracowanego u danego pracodawcy. Zasada proporcjonalności nie dotyczy urlopu zaległego.

 

Przykład

Okres wypowiedzenia dla pracownika kończy się w kwietniu 2019 r. Zakład pracy może pracownika wysłać na urlop w wymiarze 4/12 z 26 dni, czyli 9 dni. Pozostałe 17 dni wykorzysta u nowego pracodawcy, jeżeli podejmie zatrudnienie od maja 2019 r.

 

Do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczamy również okres wypowiedzenia tej umowy. Tak uznał w uchwale z 4 kwietnia 1979 r. Sąd Najwyższy (I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188). W przypadku gdy w okresie planowanego wypowiedzenia umowy, pracownik osiągnie staż pracy uprawniający do dłuższego okresu wypowiedzenia należy wypowiedzieć umowę uwzględniając wyższy staż pracy i dłuższy okres wypowiedzenia.

 

Przykład

W dniu 24października 2019r pracownik planuje złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, ale  w dniu 26 listopada w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia osiągnie 3 letni staż pracy. Pracownik powinien złożyć wypowiedzenie 3 miesięczne które zakończy bieg w dniu 31 stycznia 2020r.

W powyższym okresie wypowiedzenia, pracodawca może wysłać pracownika na urlop zaległy i bieżący a gdy braknie urlopu może pracownika zwolnić z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 362 Kodeksu pracy, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Poniżej wzór informacji:

 

Pracodawca w okresie wypowiedzenia umowy (nie ma znaczenia która ze stron wypowie umowę) może:

  • udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody,
  • zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, jest to jednostronna decyzja pracodawcy,
  • dopuścić pracownika w okresie wypowiedzenia do pracy a za niewykorzystany urlop wypłacić ekwiwalent,
  • jeżeli w okresie wypowiedzenia pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego zachoruje co potwierdzi orzeczeniem lekarskim ZLA, za niewykorzystany urlop przysługuje ekwiwalent niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu choroby nie przesuwa terminu rozpoczęcia zwolnienia ze świadczenia pracy.

 

Informację o zobowiązaniu do wykorzystania urlopu lub/i o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy:

  • można zawrzeć w jednym piśmie z wypowiedzeniem,
  • urlopu można udzielić od dnia złożenia wypowiedzenia,
  • należy określić granice czasowe udzielanego urlopu „od do”,
  • można przewidzieć odwołanie pracownika ze zwolnienia ze świadczenia pracy – przepisy kodeksu pracy nic na ten temat nie mówią. Ale w uzgodnieniu z pracownikiem i za jego zgodą można dokonać takiego zapisu w informacji.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments