Terminy wystawiania świadectw pracy

W  związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

 

W związku z upływem terminu na który umowa została zawarta (umowa na czas określony)   pracodawca nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki:

  • nastąpi kontynuacja współpracy z pracownikiem,
  • najpóźniej w ciągu 7 dni zostanie nawiązana z nim kolejna umowa,
  • pracownik nie złożył wniosku o wystawienie świadectwa pracy.

 

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób.

 

Przykład

Pracownik w ostatnim dniu zatrudnienia miał odebrać świadectwo pracy jednak nie stawił się w pracy z powodu choroby orzeczonej zaświadczeniem lekarskim e-ZLA. W związku z chorobą pracownika zaistniała obiektywna przyczyna z powodu której przekazanie pracownikowi w ostatnim dniu zatrudnienia świadectwa pracy było niemożliwe. Pracodawca przesyła pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy świadectwo pracy drogą pocztową.

 

 

Świadectwo pracy należy wydać pracownikowi w ostatnim dniu w którym zachowuje status pracownika i w przypadku:

  • rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron – będzie to ostatni dzień określony w porozumieniu, ostatni dzień współpracy stron,
  • rozwiązania umowy o pracę wraz z upływem czasu na jaki została zawarta (umowa na czas określony) – będzie to ostatni dzień jej obowiązywania zawarty w umowie,
  • rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – będzie to ostatni dzień określony w wypowiedzeniu, ostatni dzień współpracy stron,
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie) – będzie to dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy,
  • wygaśnięcia umowy (z powodu śmierci pracodawcy lub pracownika) będzie to dzień w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie umowy.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments