Terminy składania dokumentów i opłacania składek ZUS

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc do:

  • 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną, przykładowo: spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, ZOZ, spółki kapitałowe (spółki akcyjne, spółki z o.o.)
  • 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek czyli płatnicy składek opłacający składki na własne ubezpieczenie, wspólnicy spółek, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

 

Jeżeli koniec terminu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Aktualizacja od: 22 maja 2023 r. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe kody terminu przesyłania deklaracji i raportów:

I w polu 01 deklaracji ZUS DRA należy wpisać:

  • 1 ­ – dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 3 – dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 6 – dla deklaracji składanych do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

ZUS DRA

 

 

W polu 02 – wpisujemy identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należne składki. W tym polu należy wpisać takie dane jak: numer/miesiąc/rok Jeżeli pierwszy raz za dany miesiąc jest składana deklaracja to jej numer wynosi 01 każde kolejne złożenie deklaracji za ten sam okres to 02,03,04 itd.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2366 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments