Ustalenie wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie nowej pracy

Otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy uzależnione jest od trzech warunków:

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę nie może być krótszy niż 2 tygodnie,
 • umowa o pracę musi zostać wypowiedziana przez pracodawcę,
 • pracownik składa wniosek o udzielenie tego rodzaju dni wolnych.

 

Wymiar zwolnienia wynosi

2 dni – jeżeli okres wypowiedzenia twojej umowy o prace wynosi: 2 tygodnie lub jeden miesiąc
3 dni – jeżeli okres wypowiedzenia twojej umowy wynosi 3 miesiące

 

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

 

Sposób ustalania wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie nowej pracy:

 • stałe miesięczne wynagrodzenie dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu w którym pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy,
 • należy pomnożyć wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie korzystania z dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Wyliczając wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie nowej pracy, wynagrodzenie w stałej wysokości dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a wynagrodzenie zmienne przykładowo: premie, prowizje dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w maju 2022 wykorzystał 2 dni zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy. Otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 400 z. brutto oraz premię uznaniową uzależnioną od wyników w pracy, która w maju wynosiła 850 zł.

Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadająca do przepracowania w maju

4 400,00 zł : 168 godzin = 26,19 zł

 • Stawkę za godzinę pracy mnożymy przez liczbę godzin urlopu okolicznościowego:

26,19 zł  x 16 godzin = 419,04 zł

 • Zmienne składniki wynagrodzenia dzielimy przez liczbę przepracowanych godzin:

(850 zł : 152 godziny) x 16 godzin = 89,47 zł

 • Sumujemy wynagrodzenie otrzymane z wynagrodzenia zasadniczego i ze składnika zmiennego

419,04 zł + 89,47 zł = 508,51 zł

 • Wynagrodzenie za dwa dni urlopu okolicznościowego wynosi 508,51 zł

 

Czas pracy w 2022 roku

Wynagrodzenie określone akordowo, prowizyjnie czy w stałej stawce godzinowej jest wynagrodzeniem zmiennym

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 •  § 5 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments