Inne okresy zaliczalne do stażu urlopowego

 

Oprócz okresów pracowniczego zatrudnienia i nauki do stażu od którego zależą uprawnienia urlopowe pracownika, wlicza się inne okresy tzw. zaliczane np.: okres prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy za granicą, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Okresy zaliczane do stażu urlopowego:

 • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310)

– okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
– przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
– przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

 •  odbywania służby wojskowej, art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
 •  okres służby zastępczej poborowych na warunkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. nr 223, poz. 2217 z późn. zm.),
 •  pracy za granicą art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r. nr 69, poz. 415 z poźn. zm.)
 •  pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia,
 •  okres wykonywania pracy nakładczej, w którym wykonawca uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą – Dz. U. z 1976 r. nr 3, poz. 19 z późn. zm.),
 •  okres wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 128 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego),
 •  okres, za który przysługuje odszkodowanie w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 § 2 K.p),
 •  okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie albo odszkodowanie pracownikowi odwołującemu się od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę (art. 51 § 2, art. 61 K.p.),
 •  okres urlopu bezpłatnego , którego udzielono pracownikowi celem podjęcia pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 2 K.p.),
 •  okres urlopu bezpłatnego udzielonego młodocianym uczęszczającym do szkoły dla pracujących (art. 205 § 4 K.p.),
 •  okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, pod warunkiem stawienia się do pracy po tym urlopie w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru (art. 25 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Dz. U. z 2001 r. nr  79, poz. 854 z późn. zm.),
 •  okres pobierania uposażenia przysługującego posłom i senatorom przypadającego w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę (art. 28 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Dz. U. z 2011 r. nr 7, poz. 29 z późn. zm.),
 •  okres urlopu bezpłatnego udzielonego powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych (art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
 •  okres pełnienia zawodowej służby wojskowej (art. 121 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – Dz. U. 2010 r. nr 90, poz. 593 z późn. zm.),
 •  okres działalności kombatanckiej (art. 9 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zm.).
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments