Test ze zmian Kodeksu pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023

Na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru

 

521

Test ze zmian Kodeksu pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023

Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 30

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

2 / 30

Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako:

3 / 30

Pracodawca nie może zakazać pracownikowi:

4 / 30

Umowa o pracę określa adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającą siedziby:

5 / 30

Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie adresu swojej siedziby, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adresu zamieszkania, nie później niż w terminie:

6 / 30

Pracownik może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy co najmniej:

7 / 30

Pracodawca wypowiadając umowę o pracę wskazuje przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę zawartej na:

8 / 30

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za:

9 / 30

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o:

10 / 30

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej  6 godzin:

11 / 30

Z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze:

12 / 30

Za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej pracownik:

13 / 30

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze:

14 / 30

Za czas urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, pracownik:

15 / 30

Pracownika nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, oraz delegować poza stałe miejsce pracy, który wychowuje dziecko do ukończenia przez nie:

16 / 30

Pracownicy – rodzice dziecka maja prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

17 / 30

Każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłącznie prawo do:

18 / 30

Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika – rodzica dziecka terminie nie krótszym niż:

19 / 30

W przypadku łączenia przez pracownika – rodzica dziecka korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

20 / 30

W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik – ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

21 / 30

Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika – ojca w terminie nie krótszym niż:

22 / 30

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w:

23 / 30

Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż:

24 / 30

Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż:

25 / 30

Pracownik przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składając pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie nie później niż na:

26 / 30

Pracownika nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy o którym mowa w art. 139, oraz delegować poza stałe miejsca pracy, dotyczy pracownika wychowującego dziecko:

27 / 30

 Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas:

28 / 30

Urlop rodzicielski jest udzielany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy:

29 / 30

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru:

30 / 30

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne jeżeli pracownik ma być zatrudniony:

Your score is

The average score is 70%

0%

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments