Wynagrodzenie za grudzień wypłacone do 10 stycznia w ZUS RPA

Formularz ZUS RPA stosowany od 1 stycznia 2019r. Zawarte w nim dane będziemy wykorzystywać do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno – rentowych  jest składany za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Formularz ZUS RPA składamy w przypadku gdy:

  1. zostało wypłacone wynagrodzenie za grudzień w styczniu i przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe lub jeśli ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.
  2. pracownik wykonywał pracę nauczycielską
  3. obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego – wypłacony został przychód należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy (np. dodatek stażowy) i przychód ten w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Poniżej przykład wypełnienia ZUS RPA dla wynagrodzenia za grudzień 2022 wypłaconego w styczniu 2023 r.

I. Dane organizacyjne

 

III.B. Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

 

Termin złożenia ZUS RPA

Płatnik składek ZUS RPA przesyła w tym samym terminie co deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc do:

  • 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną, przykładowo: spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, ZOZ, spółki kapitałowe (spółki akcyjne, spółki z o.o.)
  • 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek czyli płatnicy składek opłacający składki na własne ubezpieczenie, wspólnicy spółek, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments