Wynagrodzenie za czas zwolnienia dla dawcy krwi

Art. 9 ust. 1 ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

 • zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
 • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
 • posiłek regeneracyjny.

1a. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1, jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MAWiA.

 

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tą jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w którym przypadło zwolnienie a nie tak jak w przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako średnia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Sposób ustalania wynagrodzenia za czas nieobecności:

 • stałe miesięczne wynagrodzenie dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu w którym pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy,
 • należy pomnożyć wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez:
 1. a) liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie dni nieobecności, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał ze zwolnienia,

lub

 1. b) przez liczbę wolnych godzin, jeżeli pracownik w danym roku wybierze możliwość korzystania ze zwolnienia w wymiarze godzinowym a nie w przeliczeniu na dni.
 • zmienne składniki wynagrodzenia, ale tylko te z miesiąca w którym wykorzystywany był urlop okolicznościowy dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu.

Jeżeli pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie w stałej wysokości i korzysta ze zwolnienia w celu oddania krwi wynagrodzenie nie wymaga przeliczenia.

 

Przykład

Pracownik w styczniu 2024 wykorzystał 1 dzień (8 godzin) zwolnienia w celu oddania krwi. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7 560 zł brutto oraz premię uznaniową uzależnioną od wyników w pracy, która w maju wynosiła 760 zł

 

Zmienne składniki wynagrodzenia dzielimy przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin:

168 godzin do przepracowania – 8 godzin zwolnienia = 160 faktycznie przepracowanych godzin w styczniu 2024

760 zł : 160 godziny = 4,75 zł

4,75 zł x 8 godzin = 38 zł

Sumujemy wynagrodzenie do wypłaty:

7 560zł + 760 zł + 38 zł = 8 358 zł

 

Wynagrodzenie za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

Czas pracy w 2024 roku

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
 • rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments