Ekwiwalent za pół etatu w 2024 roku

Współczynnik urlopowy dla pół etatu w 2024 roku wynosi 10,46

Przy nabyciu prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie ma znaczenia w jakim trybie została rozwiązana umowa o pracę, nie wyłączając rozwiązania umowy w trybie art. 52 k.p. tzw. dyscyplinarka

 

Współczynnik urlopowy w 2024 roku

 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla  3 /4 etatu wynosi: 20,92 x  3 /4 = 15,69
  • dla 1 /2 etatu wynosi: 20,92 x 1 /2 = 10,46
  • dla 1 /3 etatu wynosi: 20,92 x 1 /3 = 6,97
  • dla 1 /4 etatu wynosi: 20,92 x 1 /4 = 5,23

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący. Jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2024r. np. za lata  2023 i 2022 do wyliczenia ekwiwalentu stosujemy współczynnik z 2024 roku.

 

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

 

  

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 grudnia 2023r. w  tym dniu ustał stosunek pracy i  jednocześnie pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop zaległy za 2022 i bieżący 2023 rok, ale pracodawca wypłaci ekwiwalent dopiero 10 stycznia 2024 Zgodnie z treścią rozporządzenia stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (czyli z 2024 roku w którym ustał stosunek pracy) a nie z roku wypłaty ekwiwalentu.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 stycznia 2024 pracownik ma niewykorzystanych kilka dni urlopu z roku 2023 i za styczeń 2024r. Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2023 i 2024r.) stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (czyli z roku 2024 w którym ustał stosunek pracy).

 

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

  1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz innych stałych składników wynagrodzenia, takich jak: dodatki funkcyjne, stażowe, stała miesięczna premia regulaminowa (§ 15 rozporządzenia),
  2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (§ 16 rozporządzenia),
  3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne (§ 17 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony do 31.03.2024 w wymiarze 1/2 etatu, pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 3 400 zł oraz zmiennych premii miesięcznych za:

luty 2024r.       – 800 zł
styczeń 2024r.  – 600 zł
grudzień 2023r.– 1000 zł

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 6 dni urlopu.

Obliczamy średnią z premii zgodnie z § 16 rozporządzenia

1 000 zł + 600 zł + 800 zł = 2 400 zł : 3 miesiące = 800 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

3 400 zł + 800 zł = 4 200 zł

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu

4 200 zł : 10,46 = 401,53 zł

Obliczamy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu

401,53 zł : 8h = 50,19 zł

Obliczamy  ekwiwalent za niewykorzystane 6 dni  urlopu  wypoczynkowego

48 h ( 6 dni x 8h) x 50,19 zł = 2 409,12 zł

Pracownikowi za 6 dni (48h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 2 409,12  zł brutto.

 

Przykład

Pracownik przez cały okres zatrudnienia świadczył pracę w wymiarze pół etatu  aż do 31.03.2024 r. w tym dniu ustało jego zatrudnienie. Otrzymywał wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2 400 zł. brutto. Obliczamy wysokość ekwiwalentu za niewykorzystane 5 dni (40 godzin) urlopu wypoczynkowego.

Podstawa ekwiwalentu  2 400zł

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu

(2 400zł : 10,46) : 8h = 28,68 zł x 40h = 1 147,20 zł

 Pracownikowi za 5 dni (40h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 1 147,20 zł brutto.

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień urlopu  równa się 8 godzin

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca sygn. GPP–110–4560–92–1/10/PE/RP

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

 

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę

 

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments