Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu od lipca 2024 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat            4 300 zł
 • 3 / 4 etatu     3 225 zł
 • 1 / 2 etatu     2 150 zł
 • 1 / 4 etatu   1 075 zł
 • 1 / 8 etatu    537,50 zł

 

Płaca minimalna w 2024 wzrośnie dwa razy

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 1 075 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 1 075 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek:  300 zł (złożony PIT-2)
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 lat, nie należy do PPK

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • składka emerytalna: 1 075 zł  x 9,76 % = 104,92 zł
 • składka rentowa: 1 075 zł x 1,5 % = 16,13 zł
 • składka chorobowa: 1 075 zł  x  2,45 % = 26,34 zł

suma: 147,39 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 1 075 zł – 147,39 zł = 927,61 zł  x 9 % = 83,48 zł

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (31.12.2021 r.):

Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka nie będzie pomniejszana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 r.

 • 1 075 zł – 147,39 zł – 250 zł = 677,61 zł
 • 678 x 17% – 43,76 zł = 71,50 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 1 075 zł – 147,39 zł – 250 zł = 677,61 zł
 • 678 zł  x  12 % = 81,31 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek: 300 zł

 • 81,31 zł – 300 zł = 0 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1 075 zł

1 075 zł – 147,39 zł – 71,50 zł = 856,11 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2024 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 1 075 zł  x 9,76 % = 104,92 zł
 • składka rentowa: 1 075 zł x 1,5 % = 16,13 zł
 • składka chorobowa: 1 075 zł  x  2,45 % = 26,34 zł
 • składka zdrowotna:  71,50 zł   składkę obniżamy do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ustalonej na zasadach obowiązujących na dzień 31.12.2021

Suma składek finansowanych przez pracownika:  218,89 zł 

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 1 075 zł x 9,76 % = 104,92 zł
 • składka rentowa: 1 075 zł x 6,50 % = 69,88 zł
 • składka wypadkowa: 1 075 zł x 1,67 % = 17,95 zł
 • składka na FGŚP: 1 075 zł x 0,10 % = 1,08 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  193,83 zł

 

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Koszt zatrudnienia pracownika na ¼ etatu do czerwca 2024 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 856,11 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 218,89 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 193,83 zł

856,11 zł + 218,89 zł + 193,83 zł = 1 268,83 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób: 1 075 zł (wynagrodzenie brutto) + 193,83 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 1 268,83 zł

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments