Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia

W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

 

Liczba godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług co do zasady powinna być ustalona w umowie zawartej przez strony. W przypadku braku takich ustaleń zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

 

Wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej

Obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie ma zastosowania do umów zawartych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

 

Wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały także następujące umowy o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c.

  • czyli osób które przyjmują zlecenie i same decydują o miejscu i czasie pracy oraz otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Przesłanką wyłączenia ze stosowania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej jest spełnienie trzech warunków łącznie (czas, miejsce i prowizja),
  • określone umowy o świadczenie usług dotyczące sprawowanej osobiście w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób.

 

Do pozostałych umów zawieranych na podstawie Kodeksu cywilnego, m.in. umowy o dzieło art. 627 oraz umowy akwizycji art. 758 Kodeksu cywilnego, obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie ma zastosowania.

 

Rok Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenia
2022 19,70
2021 18,30
2020 17,00
2019 14,70
2018 13,70
2017 13,00

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny,
  • ustawa z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Print Friendly, PDF & Email