Informacja o przekształceniu umowy limit 33+3

Umowa zawarta na czas określony przekształca się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony w przypadku:

  • jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące to od dnia następującego po upływie tego okresu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
  • jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba 3 umów to od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.

 

 

W przypadku przekształcenia umowy z mocy prawa nie ma obowiązku sporządzania aneksu lub umowy na czas nieokreślony. Można jednak poinformować pracownika, że jego umowa ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony.

 

 

Na podstawie art. 251 Kodeksu pracy

§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
Print Friendly, PDF & Email