Odpowiedź pracodawcy na zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika

Od momentu dostarczenia pracodawcy zajęcia wynagrodzenia zaczyna biec 7-dniowy termin, w którym należy wypełnić obowiązki wskazane w zajęciu zgodnie z art. 882 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 882.  [Obowiązki pracodawcy]

§  1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

 

 

Potracenie alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email