Oświadczenie dotyczące wycofania wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Do wniosku dołącza się dokumenty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 186(8a). Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

 

Poniżej wzór oświadczenia składanego przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego

 

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 186 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email