Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1995 o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podatnicy są obowiązani podawać właściwy identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest identyfikatorem podatkowym do celów podatkowych dla osób:

 • prowadzących działalność gospodarczą,
 • będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • będących płatnikiem podatków,
 • będących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

2. Numer PESEL jest identyfikatorem do celów podatkowych dla osób:

 • nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • niebędących płatnikami podatków,
 • niebędących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

 

 

Zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym

Art. 11.1. Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie:

 • organów administracji rządowej i samorządowej;
 • organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 • przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli;
 • banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych;
 • stron czynności cywilnoprawnych;
 • płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

3.  Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są obowiązani żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

4.  Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz inne podmioty będące podatnikami na podstawie przepisów prawa polskiego oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w tym także mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd za granicą, w przypadku uzyskania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, są obowiązane podawać ten numer na żądanie:

 • organów podatkowych,
 • płatników podatków,
 • organów i instytucji ubezpieczeń społecznych,
 • podmiotów określonych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Print Friendly, PDF & Email