Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Sprawując opiekę nad dzieckiem do lat 4

W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135 -138, 143 i 144, czas pracy:

1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

2) pracownic w ciąży,

3) pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody

­– nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

 

Systemy czasu pracy

Art. 135 System równoważnego czasu pracy

Art. 136 Równoważny czas pracy przy dozorze urządzeń

Art. 137 System równoważnego czasu pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób

Art. 138 System pracy w ruchu ciągłym

Art. 143 System skróconego tygodnia pracy

Art. 144 System pracy weekendowej

 

Sprawując opiekę nad dzieckiem do lat 8

Zgodnie z kodeksem pracy art. 178 § 2 Pracownika wychowującego do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, oraz delegować poza stałe miejsce pracy

 

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email