Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu u tego samego pracodawcy

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

 

 

Przerw pomiędzy kolejnymi umowami przypadającymi na dni ustawowo wolne od pracy, nie traktuje się jako przerwy w zatrudnieniu/ubezpieczeniu.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r. kolejna umowa o pracę z tym samym pracodawcą od 2 maja do 31 grudnia 2022r. Przerwa przypada na dzień świąteczny 1 maja, a co za tym idzie umowy traktuje się jak zawarte bezpośrednio po sobie. 

 

W celu przeniesienia urlopu na kolejny okres zatrudnienia muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • pracodawca z pracownikiem zobowiązany jest zawrzeć porozumienie o wykorzystaniu urlopu w naturze w kolejnym zatrudnieniu,
  • kolejna umowa o pracę musi zostać zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu obecnej umowy o pracę.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email