Skierowanie na wstępne badania lekarskie

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

 

Skierowanie na badania lekarskie wydajemy w 3 egzemplarzach: jedno dla placówki medycznej, drugie dla przyszłego pracownika, trzecie umieszczamy w aktach osobowych.

 

Akta osobowe pracownika

Skierowanie powinno:

 • określać rodzaj badania profilaktycznego, które ma być wykonane,
 • określać stanowisko pracy, na którym ta osoba ma być zatrudniona – można wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy,
 • zawierać opis warunków pracy – w którym należy zamieścić informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkość narażenia.

 

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 • przyjmowani do pracy,
 • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,
 • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • przyjmowani do prac szczególnie niebezpiecznych (bez względu na posiadane badania).

 

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby:

 • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
 • przyjmowani do pracy pozostający jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. Pracodawca żąda od takiej osoby aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania orzeczenia.

 

 

Podsumowanie:

 • Koszt badań: na koszt pracodawcy
 • Kiedy: w miarę możliwości w godzinach pracy
 • Wynagrodzenie: za czas nieobecności w pracy spowodowanej badaniami pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tak jakby w tym czasie pracował
 • Brak prawa do wynagrodzenia: za czas nieobecności w pracy spowodowanej badaniami lekarskimi których pracownik nie zrealizował z własnej winy wynagrodzenie nie przysługuje
 • Koszty dojazdu na badania: pokrywa pracodawca

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email