Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 734 – 751 K.c.)

Przepisy Kodeksu cywilnego które mają zastosowanie do umowy zlecenie

Przepisy Kodeksu cywilnego które mają zastosowanie do umów zlecenia

Jeżeli zatrudnienie nastąpi w warunkach określonych poniżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
Print Friendly, PDF & Email