Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Pracownik niezależnie od osiąganych dochodów może złożyć pracodawcy oświadczenie o pobieraniu wyższej zaliczki na podatek dochodowy 32% zamiast 12%.

 

W tym przypadku w celu pobierania wyższej zaliczki pracownik nie musi spełnić innych warunków wystarczy sam wniosek.

 

Art. 41a nie przewiduje od którego miesiąca licząc od dnia złożenia oświadczenia pracodawca jest zobowiązany obliczać podatek według wyższej stawki, dlatego we wniosku należy zaznaczyć miesiąc od którego ma ta zmiana nastąpić.

 

Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł – 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł – 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł;

3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od danego płatnika.

 

 

Art. 41a. Płatnicy, o których mowa w art. 32–35 i art. 41 ust. 1, na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.

 

Skala podatkowa w 2023 roku

Podstawa prawna:

  • art. 41a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Print Friendly, PDF & Email