Wniosek o urlop bezpłatny

Zgodnie z kodeksem pracy urlop bezpłatny może być udzielony tylko na pisemny wniosek pracownika.

 

Pracodawca może:

  • udzielić urlopu bezpłatnego zgodnie z wnioskiem pracownika,
  • udzielić urlopu bezpłatnego w innym terminie niż wynika to z wniosku lub na krótszy okres,
  • odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego.

 

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu w ważnych przyczyn. Brak takiego zastrzeżenia sprawi że odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego będzie niemożliwe.

 

Pracownik z własnej woli nie może przerwać urlopu bezpłatnego. Na podstawie porozumienia z pracodawcą może jednak nastąpić skrócenie okresu jego trwania.

.

Minusem urlopu bezpłatnego jest to, że okresu jego trwania nie wlicza się do stażu pracy  od którego zależą uprawnienia pracownicze takie jak przykładowo: długość okresu wypowiedzenia, wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość odprawy pieniężnej przy zwolnieniach grupowych, wysokość odprawy pośmiertnej, przyznanie i wypłata nagrody jubileuszowej.

 

Podczas korzystania z urlopu bezpłatnego prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

 

Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres tego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email