Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Osoby uważane za członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

  • Dziecko – własne , przysposobione, małżonka, obce, dla którego ustanowiono opiekę albo obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz wnuk,

do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeżeli:

– uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub w szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat,

– posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

  • małżonek,
  • wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek) pod warunkiem pozostawania z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Termin zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego:

W terminie 7 dni od:

  • zaistnienia okoliczności uzasadniającej zgłoszenie. Dotyczy zgłoszenia swojego członka rodziny.
  • dnia w którym ubezpieczony poinformował o pracodawcę o konieczności zgłoszenia członka rodziny.

 

Termin wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego

Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej w terminie 7 dni od:

  • dnia ustania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na druku ZUS ZCNA. Zgłoszenie wyrejestrowania jest przekazywane do ZUS.

 

Art. 76a. 1. Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.

  1. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
  2. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Print Friendly, PDF & Email