Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony jest zależny od stażu pracy pracownika w firmie która wypowiada umowę. Okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

W oświadczeniu pracodawcy:

  • o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony,
  • o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
  • o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,

powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Zmiana od 26 kwietnia 2023 r. dotyczy umowy na czas określony art. 30 § 4 Kodeks pracy

 

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

 

O długości przewidzianych w art. 36 § 1 kodeks pracy okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia, który pracownik osiągnie w dniu rozwiązania stosunku pracy

Wyższy staż pracy w okresie wypowiedzenia

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email