Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Każdy rodzaj umowy o pracę może zostać rozwiązany za wypowiedzeniem przez pracownika:

  • w każdym czasie trwania stosunku pracy,
  • bez konieczności podawania przyczyny wypowiadania umowy,
  • wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone pracodawcy na piśmie.

 

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony jest zależny od stażu pracy pracownika w firmie której wypowiada umowę. Okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 , a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

Umowy zawartej na czas zastępstwa nie wliczamy do limitów umów na czas określony, ale przy okresie wypowiedzenia staż pracy na podstawie umowy na zastępstwo należy uwzględnić przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony.

 

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony ponad 3 lata w firmie „XYZ” którego obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę w dniu 16 grudnia 2022 umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 marca 2023. Nie ma znaczenia czy wypowiedzenie zostanie złożone 1, 5, 29 grudnia 2022 bieg wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem 1 kolejnego miesiąca czyli w tym przypadku od 1 stycznia 2023 a kończy swój bieg z upływem 3 miesięcy czyli z dniem 31 marca 2023 r.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email