Wzór wniosku o sprostowanie świadectwa pracy

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.

 

W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

 

Pracodawca zawiadamia pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy.

 

 

Od 7 września 2019r. obowiązują nowe terminy na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy i do sądu pracy, zostały one wydłużone z 7 do 14 dni.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania.
Print Friendly, PDF & Email