Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę

Na podstawie art. 63 Kodeksu pracy umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych.

 

Kodeks pracy wymienia następujące zdarzenia skutkujące wygaśnięciem umowy o pracę:

  • śmierć pracownika,
  • śmierć pracodawcy,
  • z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania,
  • niezgłoszenie przez pracownika powrotu do pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy (art. 74 K.p.).

 

Przykłady przepisów szczególnych, które przewidują wygaśnięcie umowy o pracę:

  • art. 16 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela, stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę wygasa, jeżeli nowo zatrudniony nauczyciel nie usprawiedliwi w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy,
  • art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli pracownik w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby  nie zgłosił się do zakładu pracy w celu podjęcia zatrudnienia fakt ten powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

 

 

Terminy dochodzenia roszczeń związanych z ustaniem stosunku pracy

  • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,
  • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę,
  • żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia pracy.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email