Zawiadomienie PIP o kolejnej umowie o pracę na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także  łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

Poniżej 4 umowy o pracę na czas określony do których nie stosuje się limitu „33+3”

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony ze wskazaniem obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy uzasadniających zatrudnienie pracownika na czas określony, pracodawca ma obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej , o zawarciu umowy o pracę na czas określony wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email