Napisane przez on 03 / 02 / 2014 in ZZ Archiwum | 45 komentarze

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2014 r.?

 Aktualny wpis na 2015 rok znajdziesz:  TUTAJ

1. Ustalenie podstawy ekwiwalentu

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o pracę; oraz inne stałe składniki wynagrodzenia, np. różnego rodzaju dodatki (funkcyjne, stażowe) wypłacane co miesiąc;

2) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

3) Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.

 

2. Określenie współczynnika urlopowego w 2014 roku

 

dla 1/1 etatu 20,83

dla 1/2 etatu 10,42

dla 3/4 etatu  15,62

dla 1/4 etatu   5,21

dla 1/3 etatu   6,94

Ważne: Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący.

 

3. Obliczenie ekwiwalentu za 1 dzień urlopu

podstawę ekwiwalentową dzielimy przez wcześniej ustalony współczynnik. Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ekwiwalentowy ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do etatu.

 

4. Obliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu

bez względu na to, czy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje – zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy – po 4, 5 czy 6 godzin na dobę, kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu należy dzielić przez osiem godzin.

 

5. Wyliczenie wysokości należnego ekwiwalentu za urlop

otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony na cały etat, w okresie od 01.11.2013 do 31.01.2014, miał ustalone wynagrodzenie 1680 zł brutto. Pracownikowi pozostało 5 dni niewykorzystanego urlopu. Jaki ekwiwalent pieniężny będzie mu przysługiwał?

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości, przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Obliczenie ekwiwalentu:

Podstawa ekwiwalentu: 1 680 zł

należy obliczyć wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy , który w roku 2014 wynosi 20,83

1680 zł :20,83= 80,65 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu.

należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień  przez 8 godzin pracy:

80,65 zł : 8= 10,08 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

5 dni urlopu x 8 godzin pracy = 40 godzin

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

40 x10,08 zł= 403,20 zł

Reasumując; pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 403,20 zł. brutto

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 marca 2014 roku. Przysługuje mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni (48 godzin). Jak obliczyć ekwiwalent jeżeli pracownik był zatrudniony na 3 /4  etatu pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 2 000 zł oraz zmiennych premii miesięcznych?
Pracownik otrzymał następujące premie:
luty 2014r. – 500 zł
styczeń 2014r. – 600 zł
grudzień 2013r. – 400 zł

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu):

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

2 000 zł + 500 zł = 2 500 zł

Wysokość współczynnika przy zatrudnieniu na ¾ etatu:

20,83 x 3/4 etatu  = 15,62

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

2 500 zł : 15,62 = 160,05 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 8 godzin:

160,05 : 8 = 20,00 zł

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

48 x 20,00 zł = 960,00 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 960,00 zł. brutto

 

Śmierć pracownika

W razie śmierci pracownika ekwiwalent za urlop niewykorzystany w roku, w którym stosunek pracy wygasł, należy się małżonkowi oraz innym osobom uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. W razie zaś braku takich osób prawo do ekwiwalentu wchodzi do spadku (art. 631 § 2 k.p.).

 

Brak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Ważne

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę (wyrok SN z 11.06.1980 r., sygn. akt: I PR 43/80).

 

 

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

– Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94

 

45 Odpowiedzi na post “Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy”

 1. ULA pisze:

  Umowa o pracę 28.12.14-31.08.15 (wym.url.26 dni od najn.krajowej).Od 01.09.15 nowa umowa. Do tej pory poprzedni pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu za urlop. Ile powinnam otrzymać ekwiwalentu i kiedy?
  Pozdrawiam

 2. Jowita pisze:

  W roku 2014 pozostało pani 10 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego a za rok 2015 przysługuje urlop wypoczynkowy proporcjonalny do okresu przepracowanego u obecnego pracodawcy w Pani przypadku od stycznia do września czyli za 9 miesięcy.

  Co za tym idzie wymiar przysługującego urlopu 20 lub 26 dni należy pomniejszyć o 3 miesiące.

  Niezależnie czy w tym okresie pobierała Pani zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne urlop naliczany jest tak jakby Pani pracowała.

 3. DarkVeroni pisze:

  Dzień dobry Mam pytanie ile mniej wiecej dostanę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Przed zachorowaniem stawka stała 1680,60. Za rok 2014 zostało mi 10 dni urlopu, a w tym roku dokładnie 14 września pracodawca rozwiązał ze mną umowę zgodnie zart.53 par.1 pkt 1b.

 4. Jowita pisze:

  1. Ekwiwalent netto ok. 538 zł
  2. Wypłata w ostatnim dniu który jest dla odchodzącego pracownika ostatnim dniem pracy w danym zakładzie pracy. Dla wypłat dokonanych po terminie naliczane są odsetki ustawowe.

 5. KA pisze:

  Witam serdecznie. Byłam zatrudniona na cały etat, um. o pracę (1750 brutto), stosunek pracy ustał 15.08. Wykorzystałam 4 dni urlopu z 12.
  1.Jaką kwotę netto ekwiwalentu powinnam dostać za niewykorzystany urlop?
  2.Czy jest ustalony termin kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent i jeśli tak to w jaki sposób naliczane są odsetki za zwłokę w wypłacie?

 6. Jowita pisze:

  Netto do wypłaty 704 zł

 7. anka pisze:

  Witam.
  Byłam zatrudniona na cały etat.Zarobki brutto 1750zł.Nie wykorzystałam 11 dni urlopu.Pracodawca wypłacił mi 8.69zł.Ile powinnam dostać?

 8. kk pisze:

  super. dziekuje bardzo za szybka informacje. pozdrawiam serdecznie

 9. jowita pisze:

  Jeżeli ekwiwalent za urlop zostanie wypłacony po ustaniu zatrudnienia, już były pracodawca nie może zastosować kwoty zmniejszającej podatek (46.33 zł.) ale zobowiązany jest uwzględnić koszty uzyskania przychodu (111,25 zł.). W takiej konfiguracji ekwiwalent do wypłaty (netto) wynosi: 1936,40 zł.

  Podatku VAT zdecydowanie nie stosujemy do obliczenia wynagrodzenia netto.

 10. kk pisze:

  witam.
  może ktoś jasno wytłumaczyć jak obliczyć brutto/netto ekwiwalentu? jak rozumiem nie wystarczy tutaj wyłącznie odjąć 23% VAT. w moim przypadku ekwiwalent brutto wynosi 2750. wypłacone będzie po ustaniu okresu zatrudnienia. jaki przelew powinienem dostać z bylego zakładu pracy?
  Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz

 11. jowita pisze:

  Jaki jest wymiar etatu?

 12. ona pisze:

  jak obliczyć ekwiwalent netto od kwoty 594,79(brutto)

 13. jowita pisze:

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy brutto wynosi: 2096,64 zł. Z kolei trudno obliczyć kwotę do wypłaty netto, ponieważ nie wiem czy ekwiwalent jest wypłacany w ostatnim dniu zatrudnienia wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę(stosujemy jedną kwotę wolną od podatku łącznie), czy też ekwiwalent będzie wypłacony po ustaniu zatrudnienia w tym przypadku nie odejmujemy kwoty zmniejszającej podatek (46.33)

  W tak przedstawionym stanie faktycznym ekwiwalent do wypłaty to ok. 1481,36 zł

 14. edyta pisze:

  Witam. Mam pytanie odnosnie urlopu. Ile wyniesie netto przy 1680 i 26 dniach urlopu. Proszę o odpowiedz bo szef ciągle robi męża w ” konia”

 15. jowita pisze:

  Ekwiwalent brutto: 806,40 zł

 16. rewa pisze:

  Witam
  chciałabym dowiedzieć się ile otrzymam za 10 dni należnego urlopu przy pensji miesięcznej 1680 zł. i odejściu z pracy z dniem 15.10.2014.Pozdrawiam

 17. jowita pisze:

  Zastosowałam współczynnik urlopowy dla całego etatu. Ekwiwalent za 16 dni urlopu przy wynagrodzeniu 1680 zł wynosi: 1290,24 zł brutto.

 18. rewa pisze:

  Proszę o wyliczenie ile należy mi się za 16 dni zaleglego urlopu przy pensji brutto 1680 zł.Pozdrawiam

 19. Staszek pisze:

  Witam .Pracuję w systemie czterobrygadowym.Od kilku miesięcy zmieniła nam się księgowa i nasze odcinki wypłat zrobiły się bardzo niewyrażne.Wielu pracowników narzeka na żle naliczone wypłaty.Nie umiem sam sobie wyliczyć wypłaty ,może ktoś by to sprawdził;wynagrodzenie za pażdziernik,płaca zasadnicza-1817,nadgodziny-2,nagroda-463,40,premia -200,urlop-7 dni,godziny nocne-56,koszty uzyskania-139,06.Płaca jest stała,premia i nagroda co miesiąc taka sama.

 20. jowita pisze:

  Ekwiwalent za urlop został wypłacony po ustaniu zatrudnienia w takim przypadku pracodawca nie może zastosować kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł), uwzględnia koszty uzyskania przychodu (111,25 zł.)
  Ekwiwalent brutto: 471,62 zł. netto do wypłaty: 348,34 zł.

  Czy na pewno podstawa do wyliczenia ekwiwalentu to : 1964,80 zł?

 21. Ulik pisze:

  Witam. Mam pytanie. 31.10.2014 rozwiązałam stosunek pracy. Miał mi być wypłacony ekwiwalent za urlop za 5 dni. brutto podstawa do obliczenia ekwiwalentu 1964,80 zł. chciałam się dowiedzieć ile powinnam dostać netto? Bo dostałam na konto 325,23 zł i jakoś mi się to nie zgadza. A poza tym wpłata przyszła 14.11. 2014 czy przypadkiem nie należą się za to odsetki ustawowe za 14 dni? przecież powinnam dostać pieniądze w ostatnim dniu pracy? Pozdrawiam

 22. jowita pisze:

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obliczamy od kwoty brutto. W tym przypadku kwota brutto wynagrodzenia to ok. 3750 zł. Ekwiwalent do wypłaty wyniesie 720 zł brutto.

 23. Kasia WZ pisze:

  Proszę o pomoc w obliczeniu. Moje wynagrodzenie wynosi 2680 zł netto, szef powinien wypłacić mi ekwiwalent za 4 dni urlopu z 2014 roku (umowa o pracę 1/1). Odchodziłam w październiku.
  Jaka to będzie kwota?

 24. Jarek pisze:

  To w takim razie nie rozumiem tego całego „wyliczenia ekwiwalentu brutto”?? Ja zawsze dostawałem do kieszeni netto, a tu mnie te wyliczenia brutto trochę zwiodły z tropu. Ale dobrze, że zapytałem.

  Dzięki za info.

 25. jowita pisze:

  Wypłata dokonywana jest zawsze jako wartość netto.

 26. Jarek pisze:

  Czy ktoś może mi prosto powiedzieć, czy pracodawca wypłaca ekwiwalent w kwocie dla mnie brutto, czy netto mojego wynagrodzenia?

 27. jowita pisze:

  Przy wynagrodzeniu 1700 zł brutto i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym w wymiarze 9 dni ekwiwalent za urlop wynosi 734,40 zł brutto. Trudno obliczyć wartość netto jeżeli nie wiem czy ekwiwalent będzie wypłacany wraz z wynagrodzeniem chorobowym.

 28. Andrzej pisze:

  Witam:Proszę o podpowiedż uległem wypadkowi w pracy zatrudniony w pełnym wymiarze byłem przez dwa miesiące plus 37 dni chorobowego razem trzy miesiące wynagrodzenie zasadnicze brutto 1700zł.jaki ekwiwalent powinienem otrzymać za 9 dni netto.z góry dziękuje.

 29. Magda pisze:

  Witam,
  za 2 dni niewykorzystanego urlopu (16 godzin) powinnam dostać 161,30 brutto. Ile będzie wynosił urlop netto?
  Proszę o pomoc.
  Pozdrawiam

 30. jowita pisze:

  w przybliżeniu 1639 zł. netto

 31. Anonim pisze:

  Witam.Z końcem października kończy mi się umowa i mam 28 dni zaległego urlopu.Z moich wyliczeń powinnam otrzymać 2257 zł ekwiwalentu brutto.Ile otrzymam po odtrąceniu składek?

 32. jowita pisze:

  Ilość dni urlopu jest określana proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy. W Pana przypadku będzie wyliczony proporcjonalnie za dziewięć miesięcy (do września).

  Pozostała część urlopu (za 3 miesiące tj. od X do XII)będzie do wykorzystania u kolejnego pracodawcy o ile podejmie Pan zatrudnienie.

 33. Rafał pisze:

  Proszę o informację, czy ilość dni do wyliczenia ekwiwalentu jest określana proporcjonalnie do przepracowanego okresu w danym roku, czy według obowiązującego wymiaru.
  Przykład:
  Chodzi mi o sytuację rozwiązania umowy z końcem września na zasadzie porozumienia stron. Jeśli w tej chwili przysługuje teoretycznie 27 dni urlopu, to czy 3 ostatnie miesiące roku kiedy stosunek pracy nie będzie już obowiązywał zmniejszają ten wymiar, czy ekwiwalent będzie naliczony od całości?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 34. jowita pisze:

  Ekwiwalent za urlop obliczamy od kwoty brutto. Dni urlopu w ułamku zaokrąglamy do pełnego dnia 16,25=17 dni urlopu.
  Premia z 3 miesięcy poprzedzających prawo do nabycia ekwiwalentu tj. VII- V.
  Matematycznie ekwiwalent obliczyła Pani prawidłowo:)))

 35. Ewa pisze:

  aa zapomnialam:) Czy kazda premie dodaje sie do placy zasadniczej? bo np. byly miesiace, ze plan nie zostal wyrobiony i dostalam gola podstawe.. Czyli premia byla uzalezniona od tego czy plan zostal wyrobiony.

 36. Ewa pisze:

  Witam:) Bardzo proszę o pomoc. Nie mogę sobie poradzić z obliczeniem ekwiwalentu za zaległy urlop. Firma powinna mi wyplacic za 16,25 dni urlopu. Pensja zasadnicza to 2500 tys brutto (1800 netto). Oprocz tego byla premia (z maja, czerwca i lipca wynosila 958 netto lacznie). Stosunek pracy ustal 31 sierpnia. Jak to wyliczyc:(? Według mnie to bedzie cos takiego:
  1800+ srednia z 3 miesiecy premii 319=2119
  2119/20,83=101,728
  101,728/8=12,716
  12,716*130 (16,25*8)=1653,084

  Dobrze mysle? Pozdrawiam

 37. jowita pisze:

  Za 10 dni urlopu w tym przypadku ekwiwalent wynosi 1344,22 zł brutto. Tak jak Pani obliczyła:))))

  Pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent w przypadku ustania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia. Jeżeli zatrudnienie twa nadal to po powrocie z urlopu macierzyńskiego wykorzysta Pani urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący.

  Podczas trwania stosunku pracy ma Pani obowiązek wykorzystać urlop w naturze.

 38. iwona pisze:

  …. Zapomniałam dodać że mam 10 dni zaległego urlopu :)

 39. iwona pisze:

  Witam
  Mam pytanie
  Jestem za zwolnieniu (jestem w ciąży)od 22 sierpnia i zostanę na nim do porodu ale mam jeszcze 10 dni zaległego urlopu.
  Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia mi ekwiwalentu za zaległy urlop?
  I czy dobrze obliczyłam że będzie to kwota 1344 zl brutto?
  Pracowałam na pełen etat,umowa na stałe 2800 zł brutto wynagrodzenie.
  Bardzo będę wdzięczna za odpowiedz
  POZDRAWIAM

 40. jowita pisze:

  Prawidłowo jest obliczona wysokość ekwiwalentu:)))

  Jeżeli ekwiwalent wypłacany jest po ustaniu stosunku pracy to nie odliczamy kwoty wolnej od podatku, wtedy netto = 1 143,44 zł

 41. Ewa pisze:

  Witam,nie wiem czy dobrze obliczyłam ekwiwalent za urlop ,mając 20 dni urlopu ,przy pełnym etacie z najniższą krajową brutto 1680zł.wyszło mi 1612,8zł brutto.ile będzie wynosił urlop netto?

 42. Moon pisze:

  Być może koleżanka dostała dofinansowanie do urlopu z funduszu socjalnego

 43. marcia pisze:

  witam, chcialabym wiedziec jak wyliczyc ekwiwalent za dwa tyg.pracy, nie za urlop przy 3/4 z premia i 1280 zasadniczym na umowie, tyle dostawalam na reke

 44. jowita pisze:

  Trudno odpowiedzieć za co koleżanka dostała dodatkowe pieniądze:( Jeżeli to był jej ostatni tydzień w pracy związany z końcem umowy, może otrzymała ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 45. wiki2004 pisze:

  Witam serdecznie mam małe pytanko moja kolerzanka jest zatrudniona na cały etat i w kwietniu była na urlopie tydzień czasu.Dostala normalne wynagrodzenie 1200 i jeszcze dodatkowo za urlop 700 zloty.Za co miała wypłacone za ten urlop jak siedziała sobie w domu a my pracowałysmy za nią.Dzieki za odpowiedz .Pozdrawiam

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>