Napisane przez on 3/02/2014 in ZZ Archiwum | 59 komentarze

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2014 r.?

 Aktualny wpis na 2015 rok znajdziesz:  TUTAJ

1. Ustalenie podstawy ekwiwalentu

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o pracę; oraz inne stałe składniki wynagrodzenia, np. różnego rodzaju dodatki (funkcyjne, stażowe) wypłacane co miesiąc;

2) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

3) Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.

 

2. Określenie współczynnika urlopowego w 2014 roku

 

dla 1/1 etatu 20,83

dla 1/2 etatu 10,42

dla 3/4 etatu  15,62

dla 1/4 etatu   5,21

dla 1/3 etatu   6,94

Ważne: Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący.

 

3. Obliczenie ekwiwalentu za 1 dzień urlopu

podstawę ekwiwalentową dzielimy przez wcześniej ustalony współczynnik. Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ekwiwalentowy ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do etatu.

 

4. Obliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu

bez względu na to, czy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje – zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy – po 4, 5 czy 6 godzin na dobę, kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu należy dzielić przez osiem godzin.

 

5. Wyliczenie wysokości należnego ekwiwalentu za urlop

otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony na cały etat, w okresie od 01.11.2013 do 31.01.2014, miał ustalone wynagrodzenie 1680 zł brutto. Pracownikowi pozostało 5 dni niewykorzystanego urlopu. Jaki ekwiwalent pieniężny będzie mu przysługiwał?

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości, przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Obliczenie ekwiwalentu:

Podstawa ekwiwalentu: 1 680 zł

należy obliczyć wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy , który w roku 2014 wynosi 20,83

1680 zł :20,83= 80,65 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu.

należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień  przez 8 godzin pracy:

80,65 zł : 8= 10,08 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

5 dni urlopu x 8 godzin pracy = 40 godzin

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

40 x10,08 zł= 403,20 zł

Reasumując; pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 403,20 zł. brutto

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 marca 2014 roku. Przysługuje mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni (48 godzin). Jak obliczyć ekwiwalent jeżeli pracownik był zatrudniony na 3 /4  etatu pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 2 000 zł oraz zmiennych premii miesięcznych?
Pracownik otrzymał następujące premie:
luty 2014r. – 500 zł
styczeń 2014r. – 600 zł
grudzień 2013r. – 400 zł

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu):

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

2 000 zł + 500 zł = 2 500 zł

Wysokość współczynnika przy zatrudnieniu na ¾ etatu:

20,83 x 3/4 etatu  = 15,62

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

2 500 zł : 15,62 = 160,05 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 8 godzin:

160,05 : 8 = 20,00 zł

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

48 x 20,00 zł = 960,00 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 960,00 zł. brutto

 

Śmierć pracownika

W razie śmierci pracownika ekwiwalent za urlop niewykorzystany w roku, w którym stosunek pracy wygasł, należy się małżonkowi oraz innym osobom uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. W razie zaś braku takich osób prawo do ekwiwalentu wchodzi do spadku (art. 631 § 2 k.p.).

 

Brak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Ważne

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę (wyrok SN z 11.06.1980 r., sygn. akt: I PR 43/80).

 

 

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

– Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94

 

Print Friendly

59 Odpowiedzi na post “Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy”

 1. Anita pisze:

  Witam.
  Mam problem z wyliczeniem ekwiwalentu urlopowego. Rozpoczęłam prace 28.12.15 r, wypowiedzenie kończy mi sie dzisiaj, tj. 20.03.16. Nie wybrałam żadnego dnia wolnego, chorobowego, zupełnie nic.
  Na umowie mam wynagrodzenie brutto 1750, ale co miesiąc razem z premiami otrzymywałam łącznie 2200 netto.
  Ile nalezy mi sie netto za urlop? Ekwiwalent brutto jeszcze jestem w stanie wyliczyć, ale nie wiem ile z tego dostanę ” na rękę”. Ekwiwalent został by wypłacony w ostatnim dniu pracy.
  Bardzo prosze o odpowiedz.

 2. Maria pisze:

  Witam,
  Zostało mi 5 dni niewykorzystanego urlopu. Byłam zatrudniona na cały etat na 1850 zł/mc brutto. Ile dostanę ekwiwalentu netto ?

 3. Ola pisze:

  witam
  proszę o pomoc. Potrzebuje wyliczenia ile powinno wynosic wynagrodzenie za urlop podczas przebywania na macierzyńskim + zaległy urlop .Wymiar urlopu za przepracowane lata to 20 dni. przebywałam na urlopie macierzyńskim.od kwietnia do lutego- rozwiazanie umowy o pracę , (powinno byc od kwietnia do kwietnia). Przed urlopem macierzyńskim zaległy urlop to 10 dni. Parcowałam na najniższą krajową.Z góry dziekuje i pozdrawiam

 4. ekb pisze:

  Witam
  Podobnie jak poprzednicy mam problem z obliczeniem ekwiwalentu za urlop. We wrześniu przeszłam na zasiłek chorobowy (ciąża) umowę miałam na pełny etat za najniższą krajową do dnia porodu który nastąpił 06.06.2016 roku. (urlop w wymiarze 20 dni).
  Ile dni urlopu powinnam mieć naliczone i jaki ekwiwalent netto za niego otrzymać?
  Bardzo proszę o pomoc bo z pracodawcą porozumieć się nie mogę…

 5. Małgosia pisze:

  Proszę o pomoc jestem zatrdniona na umowę o pracę na pełen etat na najnizszej krajowej a obecnie jestem na urlopie wychowawczym a kończy mi się umowa z końcem bierzącego roku i mam do wykorzystania urlop wypoczynkowy 5 dni za 2013 r , 26 za 2014 r i 15 dni za obecny rok ile powinnam dostać łącznie ? Czy urlop nalicza sie stawkami za obecny rok czy za dane lata poprzednie ?

 6. Jowita pisze:

  Zgodnie z art. 171 § 1 w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Co za tym idzie ekwiwalent za urlop przysługuje tylko wtedy gdy urlop nie zostanie wykorzystany w takcie zatrudnienia u danego pracodawcy.
  Co do proporcjonalnego wykorzystania urlopu. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje u dotychczasowego pracodawcy urlop – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.

  Przykład
  Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego zatrudniony w firmie X od 2011 do 30.06 2015 r. Za 2015 przysługuje pracownikowi urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego u tego pracodawcy czyli 13 dni (za 6 miesięcy) Z kolei ten sam pracownik podjął następne zatrudnienie od 15 lipca 2015 do 31.01.2016 w firmie Y. Urlop u kolejnego pracodawcy będzie przysługiwał proporcjonalnie do okresu zatrudnienia tj. od VII do XII 2015 r.

 7. Dorota pisze:

  Witam, proszę o wyjaśnienie wątpliwości dot wypłaty ekwiwalentu za urlop i proporcjonalnego wykorzystania urlopu u byłego i obecnego pracodawcy. Kiedy następuje jedna a kiedy druga sytuacja? Jak ubiegać się o wypłatę ekwiwalentu wraz z odsetkami kiedy umowa została rozwiązana kilka miesięcy temu?

 8. Jowita pisze:

  Współczynnik ekwiwalentowy stosujemy z roku wypłaty ekwiwalentu tj. z 2015 r.

  To jest ok 2166,66 zł brutto.
  Proszę zerknąć tutaj:
  http://e-prawapracownika.pl/1858/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-w-2015/

 9. Kamila pisze:

  Dzień dobry,

  mam następujące pytanie jak wygląda ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2014 przy najniższej krajowej, w maksymalnym wymiarze urlopu 26 dni, czy jest to kwota 2093 zł? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 10. AN pisze:

  Witam mam pytanie,
  z dniem 26 wrzesnia zakończyłam stosunek pracy z pracodawcą, od 12 wrzesnia do 24 byłam na urlopie, 25 i 26 wrezsnia urlop bezpłatny. Kwota brutto wynagrodzenia 1750 zł, jakie wynagrodzenie powinnam dostać za ten okres.

 11. Jowita pisze:

  Pracodawca co do zasady powinien rozliczyć się z pracownikiem w ostatnim dniu pracującym pracownika który odchodzi z zakładu pracy.

 12. ULA pisze:

  Umowa o pracę 28.12.14-31.08.15 (wym.url.26 dni od najn.krajowej).Od 01.09.15 nowa umowa. Do tej pory poprzedni pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu za urlop. Ile powinnam otrzymać ekwiwalentu i kiedy?
  Pozdrawiam

 13. Jowita pisze:

  W roku 2014 pozostało pani 10 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego a za rok 2015 przysługuje urlop wypoczynkowy proporcjonalny do okresu przepracowanego u obecnego pracodawcy w Pani przypadku od stycznia do września czyli za 9 miesięcy.

  Co za tym idzie wymiar przysługującego urlopu 20 lub 26 dni należy pomniejszyć o 3 miesiące.

  Niezależnie czy w tym okresie pobierała Pani zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne urlop naliczany jest tak jakby Pani pracowała.

 14. DarkVeroni pisze:

  Dzień dobry Mam pytanie ile mniej wiecej dostanę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Przed zachorowaniem stawka stała 1680,60. Za rok 2014 zostało mi 10 dni urlopu, a w tym roku dokładnie 14 września pracodawca rozwiązał ze mną umowę zgodnie zart.53 par.1 pkt 1b.

 15. Jowita pisze:

  1. Ekwiwalent netto ok. 538 zł
  2. Wypłata w ostatnim dniu który jest dla odchodzącego pracownika ostatnim dniem pracy w danym zakładzie pracy. Dla wypłat dokonanych po terminie naliczane są odsetki ustawowe.

 16. KA pisze:

  Witam serdecznie. Byłam zatrudniona na cały etat, um. o pracę (1750 brutto), stosunek pracy ustał 15.08. Wykorzystałam 4 dni urlopu z 12.
  1.Jaką kwotę netto ekwiwalentu powinnam dostać za niewykorzystany urlop?
  2.Czy jest ustalony termin kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent i jeśli tak to w jaki sposób naliczane są odsetki za zwłokę w wypłacie?

 17. Jowita pisze:

  Netto do wypłaty 704 zł

 18. anka pisze:

  Witam.
  Byłam zatrudniona na cały etat.Zarobki brutto 1750zł.Nie wykorzystałam 11 dni urlopu.Pracodawca wypłacił mi 8.69zł.Ile powinnam dostać?

 19. kk pisze:

  super. dziekuje bardzo za szybka informacje. pozdrawiam serdecznie

 20. jowita pisze:

  Jeżeli ekwiwalent za urlop zostanie wypłacony po ustaniu zatrudnienia, już były pracodawca nie może zastosować kwoty zmniejszającej podatek (46.33 zł.) ale zobowiązany jest uwzględnić koszty uzyskania przychodu (111,25 zł.). W takiej konfiguracji ekwiwalent do wypłaty (netto) wynosi: 1936,40 zł.

  Podatku VAT zdecydowanie nie stosujemy do obliczenia wynagrodzenia netto.

 21. kk pisze:

  witam.
  może ktoś jasno wytłumaczyć jak obliczyć brutto/netto ekwiwalentu? jak rozumiem nie wystarczy tutaj wyłącznie odjąć 23% VAT. w moim przypadku ekwiwalent brutto wynosi 2750. wypłacone będzie po ustaniu okresu zatrudnienia. jaki przelew powinienem dostać z bylego zakładu pracy?
  Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz

 22. jowita pisze:

  Jaki jest wymiar etatu?

 23. ona pisze:

  jak obliczyć ekwiwalent netto od kwoty 594,79(brutto)

 24. jowita pisze:

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy brutto wynosi: 2096,64 zł. Z kolei trudno obliczyć kwotę do wypłaty netto, ponieważ nie wiem czy ekwiwalent jest wypłacany w ostatnim dniu zatrudnienia wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę(stosujemy jedną kwotę wolną od podatku łącznie), czy też ekwiwalent będzie wypłacony po ustaniu zatrudnienia w tym przypadku nie odejmujemy kwoty zmniejszającej podatek (46.33)

  W tak przedstawionym stanie faktycznym ekwiwalent do wypłaty to ok. 1481,36 zł

 25. edyta pisze:

  Witam. Mam pytanie odnosnie urlopu. Ile wyniesie netto przy 1680 i 26 dniach urlopu. Proszę o odpowiedz bo szef ciągle robi męża w ” konia”

 26. jowita pisze:

  Ekwiwalent brutto: 806,40 zł

 27. rewa pisze:

  Witam
  chciałabym dowiedzieć się ile otrzymam za 10 dni należnego urlopu przy pensji miesięcznej 1680 zł. i odejściu z pracy z dniem 15.10.2014.Pozdrawiam

 28. jowita pisze:

  Zastosowałam współczynnik urlopowy dla całego etatu. Ekwiwalent za 16 dni urlopu przy wynagrodzeniu 1680 zł wynosi: 1290,24 zł brutto.

 29. rewa pisze:

  Proszę o wyliczenie ile należy mi się za 16 dni zaleglego urlopu przy pensji brutto 1680 zł.Pozdrawiam

 30. Staszek pisze:

  Witam .Pracuję w systemie czterobrygadowym.Od kilku miesięcy zmieniła nam się księgowa i nasze odcinki wypłat zrobiły się bardzo niewyrażne.Wielu pracowników narzeka na żle naliczone wypłaty.Nie umiem sam sobie wyliczyć wypłaty ,może ktoś by to sprawdził;wynagrodzenie za pażdziernik,płaca zasadnicza-1817,nadgodziny-2,nagroda-463,40,premia -200,urlop-7 dni,godziny nocne-56,koszty uzyskania-139,06.Płaca jest stała,premia i nagroda co miesiąc taka sama.

 31. jowita pisze:

  Ekwiwalent za urlop został wypłacony po ustaniu zatrudnienia w takim przypadku pracodawca nie może zastosować kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł), uwzględnia koszty uzyskania przychodu (111,25 zł.)
  Ekwiwalent brutto: 471,62 zł. netto do wypłaty: 348,34 zł.

  Czy na pewno podstawa do wyliczenia ekwiwalentu to : 1964,80 zł?

 32. Ulik pisze:

  Witam. Mam pytanie. 31.10.2014 rozwiązałam stosunek pracy. Miał mi być wypłacony ekwiwalent za urlop za 5 dni. brutto podstawa do obliczenia ekwiwalentu 1964,80 zł. chciałam się dowiedzieć ile powinnam dostać netto? Bo dostałam na konto 325,23 zł i jakoś mi się to nie zgadza. A poza tym wpłata przyszła 14.11. 2014 czy przypadkiem nie należą się za to odsetki ustawowe za 14 dni? przecież powinnam dostać pieniądze w ostatnim dniu pracy? Pozdrawiam

 33. jowita pisze:

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obliczamy od kwoty brutto. W tym przypadku kwota brutto wynagrodzenia to ok. 3750 zł. Ekwiwalent do wypłaty wyniesie 720 zł brutto.

 34. Kasia WZ pisze:

  Proszę o pomoc w obliczeniu. Moje wynagrodzenie wynosi 2680 zł netto, szef powinien wypłacić mi ekwiwalent za 4 dni urlopu z 2014 roku (umowa o pracę 1/1). Odchodziłam w październiku.
  Jaka to będzie kwota?

 35. Jarek pisze:

  To w takim razie nie rozumiem tego całego „wyliczenia ekwiwalentu brutto”?? Ja zawsze dostawałem do kieszeni netto, a tu mnie te wyliczenia brutto trochę zwiodły z tropu. Ale dobrze, że zapytałem.

  Dzięki za info.

 36. jowita pisze:

  Wypłata dokonywana jest zawsze jako wartość netto.

 37. Jarek pisze:

  Czy ktoś może mi prosto powiedzieć, czy pracodawca wypłaca ekwiwalent w kwocie dla mnie brutto, czy netto mojego wynagrodzenia?

 38. jowita pisze:

  Przy wynagrodzeniu 1700 zł brutto i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym w wymiarze 9 dni ekwiwalent za urlop wynosi 734,40 zł brutto. Trudno obliczyć wartość netto jeżeli nie wiem czy ekwiwalent będzie wypłacany wraz z wynagrodzeniem chorobowym.

 39. Andrzej pisze:

  Witam:Proszę o podpowiedż uległem wypadkowi w pracy zatrudniony w pełnym wymiarze byłem przez dwa miesiące plus 37 dni chorobowego razem trzy miesiące wynagrodzenie zasadnicze brutto 1700zł.jaki ekwiwalent powinienem otrzymać za 9 dni netto.z góry dziękuje.

 40. Magda pisze:

  Witam,
  za 2 dni niewykorzystanego urlopu (16 godzin) powinnam dostać 161,30 brutto. Ile będzie wynosił urlop netto?
  Proszę o pomoc.
  Pozdrawiam

 41. jowita pisze:

  w przybliżeniu 1639 zł. netto

 42. Anonim pisze:

  Witam.Z końcem października kończy mi się umowa i mam 28 dni zaległego urlopu.Z moich wyliczeń powinnam otrzymać 2257 zł ekwiwalentu brutto.Ile otrzymam po odtrąceniu składek?

 43. jowita pisze:

  Ilość dni urlopu jest określana proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy. W Pana przypadku będzie wyliczony proporcjonalnie za dziewięć miesięcy (do września).

  Pozostała część urlopu (za 3 miesiące tj. od X do XII)będzie do wykorzystania u kolejnego pracodawcy o ile podejmie Pan zatrudnienie.

 44. Rafał pisze:

  Proszę o informację, czy ilość dni do wyliczenia ekwiwalentu jest określana proporcjonalnie do przepracowanego okresu w danym roku, czy według obowiązującego wymiaru.
  Przykład:
  Chodzi mi o sytuację rozwiązania umowy z końcem września na zasadzie porozumienia stron. Jeśli w tej chwili przysługuje teoretycznie 27 dni urlopu, to czy 3 ostatnie miesiące roku kiedy stosunek pracy nie będzie już obowiązywał zmniejszają ten wymiar, czy ekwiwalent będzie naliczony od całości?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 45. jowita pisze:

  Ekwiwalent za urlop obliczamy od kwoty brutto. Dni urlopu w ułamku zaokrąglamy do pełnego dnia 16,25=17 dni urlopu.
  Premia z 3 miesięcy poprzedzających prawo do nabycia ekwiwalentu tj. VII- V.
  Matematycznie ekwiwalent obliczyła Pani prawidłowo:)))

 46. Ewa pisze:

  aa zapomnialam:) Czy kazda premie dodaje sie do placy zasadniczej? bo np. byly miesiace, ze plan nie zostal wyrobiony i dostalam gola podstawe.. Czyli premia byla uzalezniona od tego czy plan zostal wyrobiony.

 47. Ewa pisze:

  Witam:) Bardzo proszę o pomoc. Nie mogę sobie poradzić z obliczeniem ekwiwalentu za zaległy urlop. Firma powinna mi wyplacic za 16,25 dni urlopu. Pensja zasadnicza to 2500 tys brutto (1800 netto). Oprocz tego byla premia (z maja, czerwca i lipca wynosila 958 netto lacznie). Stosunek pracy ustal 31 sierpnia. Jak to wyliczyc:(? Według mnie to bedzie cos takiego:
  1800+ srednia z 3 miesiecy premii 319=2119
  2119/20,83=101,728
  101,728/8=12,716
  12,716*130 (16,25*8)=1653,084

  Dobrze mysle? Pozdrawiam

 48. jowita pisze:

  Za 10 dni urlopu w tym przypadku ekwiwalent wynosi 1344,22 zł brutto. Tak jak Pani obliczyła:))))

  Pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent w przypadku ustania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia. Jeżeli zatrudnienie twa nadal to po powrocie z urlopu macierzyńskiego wykorzysta Pani urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący.

  Podczas trwania stosunku pracy ma Pani obowiązek wykorzystać urlop w naturze.

 49. iwona pisze:

  …. Zapomniałam dodać że mam 10 dni zaległego urlopu :)

 50. iwona pisze:

  Witam
  Mam pytanie
  Jestem za zwolnieniu (jestem w ciąży)od 22 sierpnia i zostanę na nim do porodu ale mam jeszcze 10 dni zaległego urlopu.
  Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia mi ekwiwalentu za zaległy urlop?
  I czy dobrze obliczyłam że będzie to kwota 1344 zl brutto?
  Pracowałam na pełen etat,umowa na stałe 2800 zł brutto wynagrodzenie.
  Bardzo będę wdzięczna za odpowiedz
  POZDRAWIAM

 51. jowita pisze:

  Prawidłowo jest obliczona wysokość ekwiwalentu:)))

  Jeżeli ekwiwalent wypłacany jest po ustaniu stosunku pracy to nie odliczamy kwoty wolnej od podatku, wtedy netto = 1 143,44 zł

 52. Ewa pisze:

  Witam,nie wiem czy dobrze obliczyłam ekwiwalent za urlop ,mając 20 dni urlopu ,przy pełnym etacie z najniższą krajową brutto 1680zł.wyszło mi 1612,8zł brutto.ile będzie wynosił urlop netto?

 53. Moon pisze:

  Być może koleżanka dostała dofinansowanie do urlopu z funduszu socjalnego

 54. marcia pisze:

  witam, chcialabym wiedziec jak wyliczyc ekwiwalent za dwa tyg.pracy, nie za urlop przy 3/4 z premia i 1280 zasadniczym na umowie, tyle dostawalam na reke

 55. jowita pisze:

  Trudno odpowiedzieć za co koleżanka dostała dodatkowe pieniądze:( Jeżeli to był jej ostatni tydzień w pracy związany z końcem umowy, może otrzymała ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 56. wiki2004 pisze:

  Witam serdecznie mam małe pytanko moja kolerzanka jest zatrudniona na cały etat i w kwietniu była na urlopie tydzień czasu.Dostala normalne wynagrodzenie 1200 i jeszcze dodatkowo za urlop 700 zloty.Za co miała wypłacone za ten urlop jak siedziała sobie w domu a my pracowałysmy za nią.Dzieki za odpowiedz .Pozdrawiam