Najnowsze artykuły

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowi...

Wyrok SN z 26 kwietnia 2011 sygn. akt II PK 302/10 Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się...

Dwie umowy z tym samym pracodawcą

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca  1969r. III PZP 1/69, (OSNCP 1969, Nr 11, poz.197).   Istnieje możliwość zawarcia z własnym pracownikiem drugiej umowy ale tylko wyjątkowo. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy...

Jak liczyć trzeci miesiąc ciąży

Jak liczyć termin upływu 3 miesiąca ciąży, po upływie którego pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu?   Wyrok SN z 5 grudnia 2012 r. I PK 33/02 (OSNP 2004/12/204)  Upływ 3 miesiąca ciąży oblicza się...

Umowa o pracę zawarta dla pozoru

Wyrok S. Apel. w Warszawie  z 9 czerwca 2004 r. III AUa 485/03 (OSA 2005/5/14) Zawarcie umowy o pracę dla pozoru (art. 83 k.c. w związku z art. 300 k.p.) lub w celu obejścia prawa (art. 58 k.c. w związku z art. 300 k.p.c.) nie...

Zawarcie umowy w celu uzyskania zas...

Wyrok SN z 4 sierpnia 2005 r. II UK 320/04 (OSNAPiUS 2006/7-8/122) Cel zawarcia umowy o pracę w postaci osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest sprzeczny z ustawą. Umowa o pracę jest nieważna jako sprzeczna...

Nadmierne podwyższenie wynagrodzeni...

Wyrok SN z 4 sierpnia 2005 r. II UK 16/05 (OSNAPiUS 2006/11-12/191) Nadmierne podwyższenie wynagrodzenia pracownika może być w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych ocenione jako dokonane z zamiarem nadużycia prawa do...