Umowy na czas określony po zmianach

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca ograniczenia zawierania umów na czas określony wejdzie w życie 22.02.2016

 

Natomiast informacje na temat przepisów przejściowych dotyczących umów na czas określony znajdziesz  TUTAJ

 

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Przy czym umowy zawartej na okres próbny nie wliczamy do tego limitu.

 

Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nie określony z mocy prawa

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa od trzech, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Łączna ilość umów na czas określony nie może przekraczać trzech. Co za tym idzie czwarta umowa na czas określony przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony nawet wtedy gdy nie został przekroczony limit 33 miesięcy.

Przykład

Pracownik został zatrudniony od 1.03. 2016 na okres próbny 2 miesiące tj. do 30.04. 2016 Następnie od 1.05.2016 na 3 lata (36 miesięcy) na czas określony. Umowa zawarta na czas określony przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony po upływie 33 miesięcy licząc od 1.05.2016. Należy pamiętać, że do limitu 33 miesięcy nie wliczamy umowy zawartej na okres próbny.

 

Przerwy w zatrudnieniu

Limit 33 miesięcy należy liczyć niezależnie od przerw występujących pomiędzy umowami na czas określony. Zniesiona zostaje zasada „zerowania” limitu umów jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę przekroczyła 1 miesiąc.

Przykład

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 8 miesięcy. Po przerwie 10 miesięcznej pracownik powrócił do byłego pracodawcy i zawarł z nim kolejną umowę na czas określony na okres 12 miesięcy. Łączna suma miesięcy wynosi 20 ( 12 + 8) Okresy zatrudnienia pomimo przerwy 10 miesięcznej w zatrudnieniu podlegają sumowaniu.

 

Umowy w stosunku do których nie obowiązuje limit 33+3

Nie stosuje się limitów 33+3 do umów o pracę zawartych na czas określony w celu:

1) zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

lub w przypadku:

4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie w umowie określi ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. O niestosowaniu limitów pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony, (na czas zastępstwa),czas nie określony

Od dnia 22.02.2016 okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony lub na czas zastępstwa, został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy na czas nie określony  i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że okres wypowiedzenia wynosi:

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.

 

Okres wypowiedzenia umowy jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Do tego okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 , a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązywanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniające tego pracownika.

 

Począwszy od 22.02.2016 zostaje uchylony okres 3 dniowego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Umowa na czas zastępstwa będzie wypowiadana na zasadach umów zawartych na czas określony. Od tej daty również nie będzie obowiązywał przepis dotyczący umów na czas określony, zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie strony mogły przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, a co za tym idzie, bez tego zapisu w umowie stosujemy okresy wypowiedzenia dotyczące umów zawartych na czas określony.

 

Od 22.02.2016 nie będzie już umów zawieranych na czas wykonywania określonej pracy.

 

Przy wypowiadaniu umów na czas określony nie ma obowiązku uzasadniania przyczyny wypowiedzenia.

 

Skrócenie okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony lub czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część  okresu wypowiedzenia. Okres za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

 

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Od dnia 22.02.2016 w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Nie jest przy tym wymagana zgoda pracownika a zwolnienie może dotyczyć tylko części okresu wypowiedzenia.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments