Przepisy przejściowe dotyczące umów na czas określony po zmianach

Na temat nowelizacji Kodeksu pracy która wejdzie w życie z dniem 22.02.2016 w zakresie dotyczącym  ograniczenia zawierania umów na czas określony pisałam: TUTAJ

 

Z kolei przepisy przejściowe nowelizujące Kodeks pracy w zakresie ograniczenia ilości umów na czas określony zawarte są w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2015 poz. 1220) i tak:

 

Art. 13. Do umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Umowy ulegną rozwiązaniu z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania były zawarte.

Od 22.02.2016 zostały zlikwidowane umowy na czas wykonywania określonej pracy.

 

Art. 14. 1. Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jeżeli przed dniem 22.02.2016 czyli przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, została wypowiedziana umowa na czas określony z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia stosuje się „stare” przepisy. Pod warunkiem, że umowa na czas określony była zawarta na okres przekraczający 6 miesięcy i zawierała klauzulę o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Przykład

Pracodawca w dniu 16.02.2016 wypowiedział pracownikowi trzyletnią umowę o pracę zawartą na czas określony. Wypowiedzenie pomimo już obowiązujących znowelizowanych przepisów zakończy bieg w dniu 5.03.2016

 

Art. 14.2. Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania za z zachowaniem 2 – tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Czyli tak jak przed nowelizacją, umowy zawartej na czas określony do 6 miesięcy oraz umowy na czas określony zawartej powyżej 6 miesięcy ale nie zawierającej klauzuli o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia nie sposób wypowiedzieć przez żadną ze stron umowy. W celu rozwiązania tak zawartej umowy, pozostaje jedynie tak jak dotychczas porozumienie stron w tej kwestii, czyli zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika.

Jednak brak możliwości wypowiedzenia tak zawartej umowy, będzie dotyczył tylko okresu 33 miesięcy licząc od dnia 22.02.2016 czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej Kodeks pracy. Po upływie tych 33 miesięcy wieloletnia umowa zawarta na czas określony przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony i będą miały zastosowanie przepisy dotyczące wypowiadania umów na czas określony po nowelizacji. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony = okresowi wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

 

Art. 14.3. Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2 – tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z art. 16. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jeżeli przed dniem 22.02.2016 czyli przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, została zawarta umowa o pracę na czas określony przekraczający 6 miesięcy z zawartą w niej klauzulą o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 2 – tygodniowego okresu wypowiedzenia i umowa ta trwa nadal po dniu 22.02.2016 będą miały zastosowanie znowelizowane przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia.

Przy czym zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej do okresu zatrudnienia od którego zależy długość okresu wypowiedzenia nie wlicza się okresów zatrudnienia przypadających przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1.04.2014 do 31.12.2016 na czas określony z zawartą klauzula o możliwości rozwiązania umowy za 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy jest uzależniony od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Staż pracy od którego zależy długość okresu wypowiedzenia liczony jest od dnia 22.02.2016 tj. od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. I nie ma tutaj znaczenia, że w umowie była zawarta klauzula o 2 – tygodniowym okresie wypowiedzenia. Będzie obowiązywał zmieniony ustawą nowelizującą art. 36 § 1 Kodeksu pracy i okres wypowiedzenia wynosił będzie:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W związku z tym,  jeżeli pracownik czy pracodawca zdecyduje o wypowiedzeniu umowy np. we wrześniu 2016 to okres wypowiedzenia tej umowy zawartej na czas określony wynosił będzie 1 miesiąc.

 

Art. 14.4. Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 251 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 251 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 251 ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu.

Wnioski płynące z tego art.:

  1. W przypadku umów na czas określony zawartych przed dniem 22.02.2016 limit 33 miesięcy liczymy od dnia 22.02.2016,
  2. pierwsza umowa zawarta przed 22.02.2016 i trwająca nadal po tej dacie będzie nadal pierwszą umową z limitu 3 umów, a kolejna zawarta po 22.02.2016 z tym pracodawcą będzie drugą umową. Jeżeli jest to druga umowa zawarta przed 22.02.2016 i trwa nadal po tej dacie będzie nadal druga umowa z limitu 3 umów, a kolejna zawarta z tym pracodawcą będzie już trzecią umową,
  3. jeżeli np. wieloletnia ale pierwsza umowa na czas określony zawarta została przed 22.02.2016 np. na 4 lata, to po przekroczeniu 33 miesięcy licząc od dnia 22.02.206 przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Nie ma tutaj znaczenia, że nie został przekroczony limit 3 umów, ale został przekroczony limit 33 miesięcy.

Przeczytaj: art. 251 Kodeks pracy

 

Art. 14.5. Umowa o pracę na czas określony zawarta od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednakże w okresie 1 miesiąca od dnia rozwiązania drugiej umowy w rozumieniu art. 251 ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, jeżeli okres ten rozpoczął bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub w dniu jej wejścia w życie, jest uważana za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Artykuł ten ma funkcję „ochronną” na wypadek gdyby pracodawcy rozwiązywali z pracownikami umowy o pracę chcąc zdążyć przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów.

Gdy pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o pracę już po zmianie przepisów tj. po 22.02.2016 ale wcześniej w okresie 1 miesiąca rozwiązał z tym samym pracownikiem drugą umowę o pracę na czas określony, to ta umowa zawarta po 22.02.2016 uważana jest za umowę zawarta na czas nieokreślony.

 

Art. 14.6. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia upływu okresu 33 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; w takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Okres ochronny to np.: okres urlopu wychowawczego.

W przypadku zawarcia umowy z pracownikiem który następnie znajdzie się w okresie ochronnym do dnia upływu 33 miesięcy licząc od dnia 22.02.2016 to takiej umowy nie wliczamy do limitu 33 miesięcy lub do limitu 3 umów. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu na który była zawarta.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
iga456
iga456
8 lat temu

Mam umowe o prace na czas okreslony zawarta 01/10/2009 do 30/09/2018 więc musze przepracowac począwszy od dnia 22/02/2016 jeszcze 33 miesiące aby umowa przekształciła sie w umowe na czas nieokreslony?