Ekwiwalent za urlop pracownika niepełnosprawnego w 2016

Jak w 2016 roku obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.

 

Na temat wymiaru czasu pracy obowiązującego pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pisałam TUTAJ i  TUTAJ  

W woli przypomnienia

Od 10 lipca 2014 r. skrócone normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym wynoszące 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo będą stosowane bez konieczności dostarczania dodatkowego zaświadczenia lekarskiego.

 

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 w porównaniu do 2015 nie uległa zmianie i nadal wynosi 21 dla pełnego wymiaru czasu pracy.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   21,00
  • dla 3/4 etatu   15,75
  • dla 1/2 etatu   10,50
  • dla 1/3 etatu     7,00
  • dla 1/4 etatu     5,25

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący. I tak wypłacając ekwiwalent za lata 2014,2015 w roku 2016 stosujemy współczynnik z 2016 roku.

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o pracę; oraz inne stałe składniki wynagrodzenia, np. różnego rodzaju dodatki (funkcyjne, stażowe) wypłacane co miesiąc;

2) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

3) Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.

 

Przykład 1

Pracownik niepełnosprawny, korzystający ze skróconych norm czasu pracy  był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i świadczył pracę po 7 godziny dziennie, w okresie od 01.12.2015 r. do 29.02.2016 r. miał ustalone wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości 1 850 zł brutto. Pracownikowi pozostało 5 dni niewykorzystanego urlopu (35 godzin).

Obliczenia:

Podstawa ekwiwalentu: 1 850 zł

Obliczamy wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który w roku 2016 dla pełnego etatu wynosi: 21

1 850 zł : 21 = 88,09 zł

Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień przez 7 godzin pracy:

88,09 zł : 7 godzin pracy = 12,58 zł

Ustalamy liczbę godzin urlopu

5 dni urlopu X 7 godzin pracy = 35 h

Obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia

35 h x 12,58 zł = 440,30 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 440,30 zł. brutto

 

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Dla pracownika niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy norma dobowa równa się 7 godzin. Ustalając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy przy obliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień obniżyć współczynnik ekwiwalentowy stosownie do wymiaru czasu pracy, a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jeden dzień podzielić przez 7, gdyż norma dobowa pracownika niepełno etatowego wynosi 7 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 7 godzin.

 

Przykład 2

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31.01.2016r. Przysługuje mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 6 dni (42 godzin).Pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 3,5 godziny dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 1 000 zł brutto, oraz zmiennych premii miesięcznych:
grudzień 2015r. – 500 zł
listopad 2015r. – 600 zł
październik 2015r. – 400 zł

Obliczenia:

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu):

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

1 000 zł + 500 zł = 1 500 zł

Wysokość współczynnika przy zatrudnieniu na 1/2 etatu wynosi: 10,50

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

1 500 zł : 10,50 = 142,85 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 7 godzin:

142,85 : 7 = 20,40 zł

Ustalamy liczbę godzin urlopu

6 dni urlopu X 7 godzin pracy = 42 h

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

42h x 20,40 zł = 856,80 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 856,80 zł. brutto

 

Ważne

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę (wyrok SN z 11.06.1980 r., sygn. akt: I PR 43/80).

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments