Wysokość wynagrodzenia w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni

Wysokość wynagrodzenia w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni a 1 dzień przepracował. Należy ustalić wynagrodzenie za jeden przepracowany dzień, oraz wynagrodzenie chorobowe za 30 dni (art. 92 K.p.).

Sposób wyliczenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 dni (niezależnie ile w dni wypada w danym miesiącu),
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą (liczba dni z zaświadczenia ZUS e-ZLA),
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

 

Przykład

Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu wynosi brutto 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym od 1  do 30 maja. Ile wynosi wynagrodzenie za przepracowany 1 dzień tj. 31 maja?

  • obliczamy wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 do 30 maja 2024

4 800 zł -13,71 % = 4 141,92 zł

(4 141,92 : 30 dni zgodnie z ustawą) x 80% x 30 dni choroby = 3 313,54 zł

  • obliczamy wynagrodzenie za 1 przepracowany dzień (31 maja)

4 800 zł wysokość wynagrodzenia w miesiącu niezdolności do pracy

(4 800,00 zł : 30 dni zgodnie z ustawą) x 30 dni nieobecności  = 4 800 zł potrącenie z wynagrodzenia za okres choroby

4 800zł – 4 800 zł = 0 zł wynagrodzenie za 1 dzień przepracowany

Pracownikowi za przepracowaną część miesiąca (1 dzień 31 maja) będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 0 zł. Czy prawidłowo? NIE; bo zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

W związku z powyższym wysokość wynagrodzenia za jeden przepracowany dzień należy ustalić (posiłkując się przepisem § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia) dzieląc wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a następnie mnożąc tak ustaloną wartość godziny pracy przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w tym dniu.

i dalej:

wymiar czasu pracy obowiązujący w maju 2024 wynosi dla pełnego etatu 160 godzin

4 800,00 zł : 160 godzin = 30,00 zł wynagrodzenie za godzinę pracy

30,00 zł x 8 godzin = 240,00 zł

Pracownikowi za przepracowany jeden dzień 31 maja 2024 będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 240,00 zł. 

 

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Czas pracy w 2024 roku

Stanowisko GIP w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania pracy

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • § 4 ust. 2 pkt 1; § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289, ze zm.),
  • stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania pracy (GPP-87-4560-64/09/PE/RP),
  • stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments