Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

 

Przy czym do limitu 33 (14) dni sumujemy każdą niezdolność do pracy bez względu na:

 • zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego,
 • przerwy pomiędzy okresami choroby w roku kalendarzowym,
 • przerwy w zatrudnieniu w roku kalendarzowym,
 • pozostawanie w zatrudnieniu u więcej niż jednego pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego.

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące ubezpieczenia.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres o którym mowa powyżej, przez liczbę miesięcy, w których to wynagrodzenie zostało osiągnięte.

 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane w okresie pobierania tego zasiłku.

 

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi  jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (za miesiąc uważa się 30 dni).

 

Przykład

Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi brutto 4 800 zł. Pracownik był niezdolny do pracy w okresie od 4 do 10 kwietnia 2022r. Ile wynosi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, oraz wynagrodzenie chorobowe. Pracownik zatrudniony jest w tej firmie na czas określony od 17.12.2021 do 31.12.2022

 

I. Ustalamy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za pełne przepracowane miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc powstania niezdolności do pracy (grudzień 2021r. pomijamy jako niepełny miesiąc pracy)

Styczeń: 4 800 zł

Luty: 4 800 zł                                                     

Marzec: 4 800 zł. + 150 zł dodatek za pracę w godzinach nocnych

Suma: 14 550 : 3 miesiące = 4 850 zł

 

II. Obliczamy wynagrodzenie chorobowe za okres 4-10 kwietnia 2022 (7 dni) w wysokości 80% podstawy

4 850 zł -13,71 % = 4 185,07 zł

(4 185,07 : 30 dni zgodnie z rozporządzeniem) x 80% x 7 dni choroby = 781,21 zł

 

III. Obliczamy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Sposób wyliczenia:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 dni (niezależnie ile dni wypada w danym miesiącu),
 • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą (liczba dni z zaświadczenia ZUS e-ZLA),
 • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

 

4 800 zł wysokość wynagrodzenia w miesiącu niezdolności do pracy

(4 800 zł : 30 dni zgodnie z ustawą) x 7 dni nieobecności  = 1 120,00 zł potrącenie z wynagrodzenia za okres choroby

4 800,00 zł – 1 120,00 zł = 3 680 zł wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

 

Od wynagrodzenia za okres choroby odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek

Aktualizacja od 01 lipca 2022 !

Najważniejsze zmiany od 01 lipca 2022 r.

 • Obniżenie stopy procentowej PIT z 17% na 12% – obniżka będzie obowiązywała od 01.01.2022 r. w zeznaniu rocznym za 2022 będziemy stosowani stawkę 12%
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek 300 zł

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku

I dalej:

Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

 Dane do obliczeń:

 • Kwota wynagrodzenia za czas przepracowany : 3 680 zł
 • Wynagrodzenie chorobowe: 781,21 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek (złożony PIT-2):  300 zł
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 roku życia
 • PPK – nie

 

1.  Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne

 • składka emerytalna: 3 680 zł x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa: 3 680 zł x 1,5 % = 55,20 zł
 • składka chorobowa: 3 680 zł  x 2,45 % = 90,16 zł

suma: 504,53 zł

 

2. Obliczamy podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto za przepracowaną cześć miesiąca, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika plus wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy

3 680 zł – 504,53 = 3 175,47 + 781,21 (wynagrodzenie chorobowe) = 3 956,68 zł

 

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%

3 956,68 x 9% = 356,10 zł

 

4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą naliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest wynagrodzenie za czas przepracowany + wynagrodzenie za okres choroby minus składki na ubezpieczenie społeczne finansowanie ze środków pracownika minus koszty uzyskania przychodu.

3 680 zł – 504,53 zł = 3 175,47 zł + 781,21 zł  (wynagrodzenie chorobowe) = 3  956,68 zł – 250 zł koszty uzyskania przychodu = 3 706,68 zł

(3 707 zł x 12%) – 300 zł kwota wolna od podatku = 144,84 zł

 

5. Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

Wynagrodzenie za czas przepracowany + wynagrodzenie chorobowe – składki na ubezpieczenie społeczne – składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% – zaliczka na podatek dochodowy do wpłaty do US = netto do wypłaty.

3 680 zł + 781,21 zł – 504,53 zł – 356,10 zł – 145 zł = 3 455,58 zł netto do wypłaty

 

I dalej:

 • składka emerytalna:  3 680 zł x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa:  3 680 zł x 6,50 % = 239,20 zł
 • składka wypadkowa: 3 680 zł x 1,67 % = 61,46 zł
 • składka na FP: 3 680 zł x 2,45 % = 90,16 zł
 • składka na FGŚP: 3 680 zł x 0,10 % = 3,68 zł

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

Powyższe kwoty finansuje z naszego wynagrodzenia pracodawca które wraz z kwotami finansowanymi przez pracownika ujmuje:

 • w raportach imiennych ZUS RCA – składki emerytalne, rentowe, chorobową, wypadkowa, zdrowotną,
 • bezpośrednio na DRA – składki na FP i FGŚP
 • w raporcie imiennym ZUS RSA – ujmujemy okres za który zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe oraz wysokość tego wynagrodzenia.

 

Wynagrodzenie chorobowe w zaświadczeniu Z-3

Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Kiedy podstawy zasiłków nie ustalamy na nowo zmiana od 2022

Wysokość wynagrodzenia za czas przepracowany w przypadku gdy miesiąc ma 28 dni

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • ustawa z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Dodatkowe porady na temat pracy znajdziesz TUTAJ – porady na temat aktualnej pracy.

W zarządzaniu taką dokumentacją, jak i dokumentami związanymi z BHP pomoże dedykowany program do obsługi BHP

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments