Wysokość wynagrodzenia za czas przepracowany w przypadku gdy miesiąc ma 28 dni

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku gdy za pozostałą część tego miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe (art. 92 K.p.) Ten sam schemat obliczeń stosujemy gdy za pozostałą część tego miesiąca pracownik otrzymał: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy.

Zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Ten schemat obliczeń stosujemy także w przypadku nieobecności pracownika w pracy w okresie w którym pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Sposób wyliczenia wynagrodzenia za czas przepracowany:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 (niezależnie ile dni wypada w miesiącu lutym 28 lub 29 dni),
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą (liczba dni z zaświadczenia ZUS ZLA),
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład

Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu wynosi 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (L-4) od 3  do 22 lutego (20 dni).

 

Obliczamy wynagrodzenie za czas przepracowany:

1. Miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez 30:

4 800 zł : 30 = 160 zł

2. Otrzymaną kwotę wynagrodzenia za jeden dzień mnożymy przez liczbę dni niezdolności do pracy (liczba dni z zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA):

160 zł x 20 dni choroby = 3 200 zł

3. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc:

4 800 zł – 3 200 zł = 1 600 zł  wynagrodzenie za czas przepracowany

 

Obliczamy wynagrodzenie za czas choroby:

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi  jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (za miesiąc uważa się 30 dni niezależnie czy dany miesiąc ma 28,29 czy też 31 dni).

Obliczenia:

4 800 zł – 13,71% = 4 141,92 zł

(4 141,92 zł : 30) x 80% x 20 dni choroby = 2 209,02 zł  wynagrodzenie za czas choroby od 3 do 22 lutego (20 dni).

 

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 1; § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments