Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, jest to tzw. okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy 

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2022r.  w dniu 26 kwietnia stał się niezdolny do pracy w okresie od 26 kwietnia do 10 maja 2022r. Pracownik nie ma wcześniejszego 10 letniego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego a ostatnie zatrudnienie zakończyło się w marcu 2022r.

Na powyższym przykładzie obliczamy okres wyczekiwania i prawo do wynagrodzenia chorobowego:

 • od 5 do 25 kwietnia 2022r. – 21 dni okresu wyczekiwania,
 • od 26 kwietnia do 4 maja 2022r. – 9 dni okresu wyczekiwania,
 • od 5 do 10 maja 2022r. – uzyskanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.

 

Niezdolność do pracy w okresie wyczekiwania traktowana jest jako okres usprawiedliwionej nieobecności do pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2022r.  w dniu 26 kwietnia stał się niezdolny do pracy w okresie  od 26 kwietnia do 10 maja 2022r. Pracownik przed podjęciem obecnego zatrudnienia wykonywał  pracę na podstawie umowy zlecenie w okresie 1 lutego do 31 marca 2022r i z tego tytułu podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, zgodnie z zasadą, że do obecnego okresu ubezpieczenia wliczamy poprzedni okres ubezpieczenia chorobowego jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 30 dni.

 

Do 182 i 270 dniowego okresu zasiłkowego nie wliczamy niezdolności do pracy przypadającej w okresie wyczekiwania 

 

Na podstawie z art. 92 Kodeksu pracy, wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

Okres 33 dni lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy, o którym mowa wyżej, ustala się sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, nawet jeśli między nimi występują przerwy i jeśli pracownik w danym roku kalendarzowym był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Do okresu 33 dni lub odpowiednio 14 dni wlicza się okresy niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie oraz okresy, za które pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 14-17 ustawy.

 

Dla przypomnienia, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

 1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, (np.: umowa o pracę),
 2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (np.: umowa zlecenie).

Do powyższych okresów ubezpieczenia chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 

Z kolei od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

 1. absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;
 2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10 – letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, do 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie zalicza się okresu urlopu wychowawczego i bezpłatnego,
 4. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
 5. funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy w raporcie ZUS RSA

 

Okres niezdolności do pracy, z powodu choroby, za który ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia określonego w art. 92 Kodeksu pracy z powodu nieprzepracowania okresu wyczekiwania, przy ustalaniu okresu wyczekiwania traktuje się na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 Firma zajmująca się problemem absencji chorobowej pracowników

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments