Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy w raporcie ZUS RSA

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

Okres 33 dni lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy, o którym mowa wyżej, ustala się sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, nawet jeśli między nimi występują przerwy i jeśli pracownik w danym roku kalendarzowym był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Do okresu 33 dni lub odpowiednio 14 dni wlicza się okresy niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie oraz okresy, za które pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 14-17 ustawy.

 

Dla przypomnienia, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, (np.: umowa o pracę),

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (np. umowa zlecenie).

 

Do powyższych okresów ubezpieczenia chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 

Z kolei od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

 1. absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;
 2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10 – letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, do 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie zalicza się okresu urlopu wychowawczego i bezpłatnego,
 4. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
 5. funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Do 182 i 270 dniowego okresu zasiłkowego nie wliczamy niezdolności do pracy przypadającej w okresie wyczekiwania(art. 9 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2018r.  w dniu 26 kwietnia przedłożył zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) za okres od 26kwietnia do 10 maja 2018r. Pracownik nie ma wcześniejszego 10 letniego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego a ostatnie zatrudnienie zakończyło się w lutym 2018r.

W powyższym przykładzie ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jest to tzw. okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy (art. 4 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

 

Obliczamy okres wyczekiwania i prawo do wynagrodzenia chorobowego:

 • od 5 do 25 kwietnia 2018r. – 21 dni okresu wyczekiwania,
 • od 26 kwietnia do 4 maja 2018r. – 9 dni okresu wyczekiwania,
 • od 5 do 10 maja 2018r. – uzyskanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.

 

Blok III.A. i III.B. raportu ZUS RSA za kwiecień

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy: od 05 do 30.04.2018r.(kod 151). Pola 05. oraz 06. pozostawiamy nie wypełnione lub wpisujemy „0” ja wpisałam „0”

Kod 151 – okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku.

 

W maju wypełniamy dwie pozycje raportu ZUS RSA za okres wyczekiwania na zasiłek, oraz za okres wynagrodzenia chorobowego.

Blok III.A. i III.B. raportu ZUS RSA 

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy: od 01 do 04.05.2018r.(kod 151). Pola 05. oraz 06. pozostawiamy nie wypełnione lub wpisujemy „0” ja wpisałam „0”

Blok IV.A. i IV.B. raportu ZUS RSA

Wypełniamy za okres za który przysługuje już wynagrodzenia chorobowe tj.: od 05 do 10.05.2018 W polu 05. liczbę dni za które zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe: 6 dni, w polu 06. wpisujemy kwotę wypłaconego wynagrodzenia chorobowego: 1360 zł. Pozycja 02. Kod świadczenia przerwy 331.

 

Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments