Informacja o odprawie emerytalnej w świadectwie pracy

Aktualizacja! od 23.05.2023 r.

Zgodnie z art. 92§ 1 Kodeksu pracy, odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu łącznie poniższe warunki:

  • pracownik spełnia wymagania uprawniające do nabycia emerytury,
  • stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę.

  § 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 

Odprawa w związku z przejściem na emeryturę ma charakter jednorazowy (art. 92§ 2 Kodeksu pracy), a co za tym idzie, konsekwencją nie umieszczenia tej informacji w świadectwie pracy może być ponowne wypłacenie odprawy w kolejnym zatrudnieniu przez kolejnego pracodawcę.

 

W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest jednocześnie w kilku zakładach pracy, odprawa rentowa lub emerytalna przysługuje mu od każdego pracodawcy.

 

Wysokość odprawy ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przy czym należy pamiętać, że od wypłaconej odprawy emerytalnej nie odprowadzamy składek na ubezpieczenie społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Poniżej przykład zapisu o odprawie emerytalnej w ust.6 pkt 12 świadectwa pracy:

Poniżej przykład zapisu o odprawie emerytalnej w ust.6 pkt 15 świadectwa pracy:

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
  • §2 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • §2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments