Zmiany w postępowaniu administracyjnym od 1 czerwca 2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Nowelizacja KPA) wprowadza szereg zmian w procedurze administracyjnej które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017r.

Podstawowe cele nowelizacji KPA:

  • usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych,
  • stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między obywatelami i administracją,
  • zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa.

 

Wprowadzono następujące instytucje w celu:

Szybszego załatwienia sprawy

  • ponaglenie wnosimy je do organu wyższego stopnia (np. SKO) za pośrednictwem organu, który prowadzi postępowanie (np. prezydent miasta). Jeśli nie ma organu wyższego stopnia, ponaglenie wnosimy bezpośrednio do tego organu, który zajmuje się twoją sprawą. Organ na rozpatrzenie ponaglenia ma 7 dni, skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania będzie można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Przedłużając termin załatwienia sprawy organ będzie musiał pouczyć o możliwości wniesienia ponaglenia.
  • ponowne rozpatrzenie sprawy – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie opcjonalny. Skorzystanie z niego nie będzie warunkiem wniesienia skargi do WSA na decyzję ministra lub SKO.
  • milczące załatwienie sprawy – nowelizacja KPA wprowadza 2 tryby milczącego załatwienia sprawy: 1) milczące zakończenie postępowania, 2) milczącą zgodę. Milczące zakończenie postępowania polega na tym, że jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy (liczonym od dnia doręczenia organowi podania) organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie, sprawę tę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony. Celem tego trybu jest zmobilizowanie organu do terminowego załatwiania spraw – przeciwdziałanie przewlekłości postępowań. Milcząca zgoda to tryb, w którym sprawę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony, jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Organ w wyniku analizy sprawy może uznać, że wniosek zasługuje na uwzględnienie i nie podejmować żadnych działań.
  • postępowanie uproszczone którego zasadniczym celem jest skrócenie czasu załatwienia spraw prostych pod względem faktycznym i prawnym. W postępowaniu uproszczonym mamy szansę otrzymać decyzję w krótszym czasie.

 

Partnerskich relacji między administracją a stronami

  • mediacja stosowana będzie: 1) między organem który, załatwia sprawę a stroną lub stronami tego postępowania albo 2) wyłącznie pomiędzy stronami postępowania. Mediacja administracyjna będzie mogła być prowadzona we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala. Chodzi przede wszystkim o sprawy, w których występują strony o spornych interesach, czyli przykładowo tzw. spory sąsiedzkie czy spory długotrwałe między stronami, ale także o sprawy, w których mamy do czynienia ze skomplikowanym stanem faktycznym.

 

Żeby ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało broszurę informacyjną. Jest to poradnik, opisujący nowo wprowadzone zasady i instytucje. Szczególna uwaga zwrócona jest na kwestie praktyczne, istotne z punktu widzenia organów administracji oraz stron postępowań administracyjnych. Broszura do pobrania: TUTAJ

Źródło: strona Ministerstwa Rozwoju

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments