Testy z Kodeksu pracy

Testy jednokrotnego wyboru zawierają 605 pytań z Kodeksu pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian obowiązujących od  7 września 2019r.

6735

I Przepisy ogólne

Test składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 50

Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki:

2 / 50

Pracownikiem jest osoba zatrudniona:

3 / 50

Czy pracodawca może nie posiadać osobowości prawnej:

4 / 50

Pracodawcą jest:

5 / 50

Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje:

6 / 50

Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy:

7 / 50

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy rozumie się przez to:

8 / 50

Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów:

9 / 50

Postanowienia regulaminów i statutów:

10 / 50

Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania:

11 / 50

Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych:

12 / 50

Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych:

13 / 50

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres:

14 / 50

Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych jest przekazywane przez:

15 / 50

Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę określa:

16 / 50

Państwo prowadzi politykę zmierzającą do:

17 / 50

Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy:

18 / 50

Pracodawca jest obowiązany:

19 / 50

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków:

20 / 50

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy – jest:

21 / 50

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę:

22 / 50

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac w szczególności poprzez:

23 / 50

Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o:

24 / 50

Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja potrzeby pracowników:

25 / 50

Pracodawca jest obowiązany:

26 / 50

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy:

27 / 50

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy:

28 / 50

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są:

29 / 50

Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów mają prawo:

30 / 50

Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów mają prawo tworzyć organizację i przystępować do tych organizacji. Zasady tworzenia i działania tych organizacji określa:

31 / 50

Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy:

32 / 50

Pracownicy powinni być traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy:

33 / 50

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza:

34 / 50

Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn takich jak: równe traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy:

35 / 50

Przejawem dyskryminowania bezpośredniego i pośredniego jest także:

36 / 50

Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także:

37 / 50

Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu:

38 / 50

Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania polegające między innymi na:

39 / 50

Pracownicy mają prawo do:

40 / 50

Pracownicy maja prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, wynagrodzenie to obejmuje:

41 / 50

Pracami o jednakowej wartości są prace:

42 / 50

Osoba wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do:

43 / 50

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu:

44 / 50

Nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia:

45 / 50

Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje:

46 / 50

Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

47 / 50

Organizację i zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

48 / 50

Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy sprawuje:

49 / 50

Społeczną kontrolę przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje:

50 / 50

Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi państwowymi organami nadzoru i kontroli:

Twój wynik to

Średni wynik to 66%

0%


3229

II Stosunek pracy

Test składa się ze 131 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 131

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do:

2 / 131

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie z zachowaniem tych warunków wykonywania pracy jest:

3 / 131

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Przy zachowaniu tych warunków wykonywania pracy:

4 / 131

Pracownikiem może być osoba która ukończyła:

5 / 131

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby w takim przypadku:

6 / 131

Pracodawca ma prawo żądać podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

7 / 131

W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, pracodawca żąda podania danych osobowych dotyczących:

8 / 131

Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

9 / 131

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie:

10 / 131

Pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring):

11 / 131

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń:

12 / 131

Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody:

13 / 131

Nagrania obrazu z monitoringu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający od dnia nagrania:

14 / 131

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy od dnia nagrania ulega przedłużeniu do czasu:

15 / 131

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w:

16 / 131

Pracodawca przekazuje pracownikowi informację o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu:

17 / 131

W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż:

18 / 131

Pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej):

19 / 131

Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać:

20 / 131

Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę:

21 / 131

Pisemny obowiązek poinformowania swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania mają:

22 / 131

Przekazanie pisemnej informacji pracownikom o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę powinno nastąpić co najmniej na:

23 / 131

W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia rozwiązać stosunek pracy:

24 / 131

W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez:

25 / 131

Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków:

26 / 131

Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z:

27 / 131

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę:

28 / 131

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami , w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu pod warunkiem że pracodawca:

29 / 131

Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek:

30 / 131

Umowę o pracę zawiera się na:

31 / 131

Umowę na okres próbny można zawrzeć na maksymalny okres:

32 / 131

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się w celu:

33 / 131

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

34 / 131

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli:

35 / 131

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać:

36 / 131

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy, uważa się, że pracownik:

37 / 131

Limitu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony wynoszący 33 miesiące lub ilości zawartych umów, nie stosuje się:

38 / 131

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako:

39 / 131

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia, oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

40 / 131

Pracodawca informuje pracownika na piśmie o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty:

41 / 131

Pracodawca informuje pracownika na piśmie o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o:

42 / 131

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy:

43 / 131

Wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, pracodawca:

44 / 131

Umowa o pracę rozwiązuje się:

45 / 131

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się:

46 / 131

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio:

47 / 131

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia:

48 / 131

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana:

49 / 131

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o:

50 / 131

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę:

51 / 131

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi 3 dni robocze jeżeli:

52 / 131

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i w przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy wynosi:

53 / 131

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi:

54 / 131

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia krócej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi:

55 / 131

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich:

56 / 131

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do:

57 / 131

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik:

58 / 131

W okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę nie dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

59 / 131

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni robocze w okresie:

60 / 131

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie:

61 / 131

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może:

62 / 131

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje:

63 / 131

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepisu tego nie stosuje się w razie:

64 / 131

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie:

65 / 131

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przepisu tego nie stosuje się w razie:

66 / 131

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane jeżeli:

67 / 131

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy:

68 / 131

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku pod warunkiem, że wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

69 / 131

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do:

70 / 131

W razie ustalenia, że wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika orzeka o:

71 / 131

W razie ustalenia, że wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, w przypadku gdy umowa uległa już rozwiązaniu sąd orzeka o:

72 / 131

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe, w takim przypadku sąd pracy orzeka o:

73 / 131

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy przez sąd, w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prace przez pracodawcę przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie więcej jednak niż, za:

74 / 131

Pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, która podjęła pracę w wyniku przywrócenia do pracy przez sąd, w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prace przez pracodawcę, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy:

75 / 131

Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, który w wyniku przywrócenia do pracy przez sąd nie zgłosił gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w ciągu:

76 / 131

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy przez sąd, podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcom w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy:

77 / 131

Jeżeli wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów pracownikowi przysługuje wyłącznie:

78 / 131

Jeżeli wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie:

79 / 131

Jeżeli wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do:

80 / 131

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, w związku z  nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy:

81 / 131

Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, w związku z  nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę, okres pozostawania bez pracy:

82 / 131

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić:

83 / 131

Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię:

84 / 131

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy w skutek choroby trwa:

85 / 131

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy w skutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze:

86 / 131

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

87 / 131

Jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowe pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe:

88 / 131

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje:

89 / 131

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowe pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, oraz wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika:

90 / 131

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje:

91 / 131

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia:

92 / 131

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony, bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje odszkodowanie w wysokości:

93 / 131

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości:

94 / 131

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę w stosunku do pracownika, pracodawcy przysługuje roszczenie:

95 / 131

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę w stosunku do pracownika, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości:

96 / 131

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę zawartej na czas określony bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę w stosunku do pracownika, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości:

97 / 131

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy:

98 / 131

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, po śmierci pracownika prawa majątkowe ze stosunku pracy:

99 / 131

Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami:

100 / 131

Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z dniem śmierci pracodawcy, przysługuje odszkodowanie w wysokości:

101 / 131

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, w przypadku nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania:

102 / 131

Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania pracownika, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik:

103 / 131

Praca może być wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca):

104 / 131

Telepracownikiem jest pracownik, który regularnie wykonuje pracę poza zakładem pracy i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności:

105 / 131

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę, że praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca) może nastąpić:

106 / 131

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy w terminie:

107 / 131

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy:

108 / 131

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać:

109 / 131

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy. Pierwsza kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzana jest:

110 / 131

Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu:

111 / 131

Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych:

112 / 131

Stosunek pracy na podstawie powołania:

113 / 131

Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się na czas określony na podstawie:

114 / 131

Jeżeli na podstawie przepisów szczególnych  nawiązany został stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się:

115 / 131

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu:

116 / 131

Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się:

117 / 131

Jeżeli termin nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania nie został określony w powołaniu a przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się:

118 / 131

Jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek za:

119 / 131

Jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, może on rozwiązać ten stosunek pracy za wypowiedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę:

120 / 131

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie:

121 / 131

Odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania:

122 / 131

Odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania, który dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych jest równoznaczne:

123 / 131

Jeżeli odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania następuje w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się:

124 / 131

W razie odwołanie pracownicy w okresie ciąży:

125 / 131

Stosunek pracy nawiązany na podstawie wyboru rozwiązuje się:

126 / 131

Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyporu:

127 / 131

Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje:

128 / 131

Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru:

129 / 131

Pracownikowi który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym u innego pracodawcy, przysługuje odprawa w wysokości:

130 / 131

Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez:

131 / 131

Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa:

Twój wynik to

Średni wynik to 45%

0%


2754

III Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Test składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 50

Pracodawca zatrudniający co najmniej:

2 / 50

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagradzania za pracę:

3 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, regulamin wynagradzania:

4 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, regulamin wynagradzania ustala:

5 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie:

6 / 50

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy:

7 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, określa w drodze rozporządzenia:

8 / 50

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej:

9 / 50

Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określana dla pracownika:

10 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone:

11 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy wynagrodzenie przysługuje:

12 / 50

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania:

13 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, za czas przestoju który nastąpił z winy pracownika:

14 / 50

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, jeżeli inna praca powierzona została pracownikowi z którego winy nastąpił przestój, pracownikowi temu:

15 / 50

Zgodnie z Kodeksem pracy, za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług:

16 / 50

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie:

17 / 50

Jeżeli wadliwie wykonanie produktu lub usługi zostało przez tego pracownika usunięte:

18 / 50

Normy pracy, stanowiące miernik nakładu pracy, jej wydajność i jakość, mogą być stosowane:

19 / 50

Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i organizacji pracy. Normy pracy mogą być zmieniane:

20 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, przekraczanie norm pracy:

21 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, o zmianie normy pracy, pracownicy powinni być zawiadomieni przed wprowadzeniem nowej normy, na co najmniej:

22 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracownik:  

23 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się:

24 / 50

Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż:

25 / 50

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy:

26 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się:

27 / 50

Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu:

28 / 50

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych:

29 / 50

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej, częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas gdy:

30 / 50

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika:

31 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, potrącenia te mogą być dokonywane w następujących granicach:

32 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, w razie egzekucji innych należności niż świadczenia alimentacyjne lub potrącania zaliczek pieniężnych, potrącenia te mogą być dokonywane w następujących granicach:

33 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych:

34 / 50

Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się:

35 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy wolna jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy:

36 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną -  trwającej łącznie w ciągu roku kalendarzowego do:

37 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracownik który ukończył 50 rok życia, zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie w ciągu roku kalendarzowego do:

38 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek:

39 / 50

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, pracownik zachowuje prawo do:

40 / 50

Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu:

41 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną wypłacane jest:

42 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy nie przysługuje:

43 / 50

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje:

44 / 50

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

45 / 50

Pracownikowi który w związku z przejściem na rentę lub emeryturę otrzymał odprawę pieniężną:

46 / 50

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy:

47 / 50

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, w przypadku zatrudnienia co najmniej 10 lat, odprawa wynosi:

48 / 50

Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny:

49 / 50

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie, a  jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości:

50 / 50

Jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna:

Twój wynik to

Średni wynik to 69%

0%