Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń ZUS ZWUA

Wyrejestrowania z ubezpieczeń płatnik składek dokonuje na formularzu ZUS ZWUA w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Jak liczyć termin 7 dniowy na wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń? Przykład: Pracownik był zatrudniony do 31.01.2019r. termin na wyrejestrowanie z ubezpieczeń upływa 07.02.2019r. przy czym jest to ostatni dzień na złożenie formularza wyrejestrowującego.

I. Dane organizacyjne

W przypadku wyrejestrowania pracownika, wypełniamy pole 01 wpisując „X”

 

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek, w tym bloku wpisujemy dane takie same jak w raportach miesięcznych które składamy co miesiąc do ZUS (np.: RCA, RZA, RSA) lub w deklaracji rozliczeniowej DRA

III. Dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń

Wpisujemy dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń zgodne z danymi ze zgłoszenia do ubezpieczeń z formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA, jeżeli była składana zmiana lub korekta danych ubezpieczonego to dane zgodne z blokiem IV formularza ZUS ZIUA.

Pola 02 – nie wypełniamy, pola 03 i 04 wypełniamy tylko wtedy gdy osoba wyrejestrowywana z ubezpieczeń, nie ma numeru PESEL

 

IV. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Przykład

Pracownik wypowiedział Pracodawcy umowę o pracę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia który upłynie z dniem 31.01.2019r. (ta data będzie na świadectwie pracy)

W bloku IV. punkcie 02 wpisujemy datę 01.02.2019 bo pracownik który był zatrudniony do 31.01.2019 r. powinien być wyrejestrowany z dniem 01.02.2019r.

 

Kody przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń

  • 100 ustanie tytułu ubezpieczenia
  • 500 zgon osoby ubezpieczonej
  • 600 inna przyczyna wyrejestrowania (np. zmiana kodu tytułu ubezpieczenia)
  • 700 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
  • 800 wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy

 

V. Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego

Ten blok wypełniamy, jeśli składamy ZUS ZWUA za ubezpieczonego który był pracownikiem. Dane w tym bloku dotyczą wyłącznie stosunku pracy lub stosunku służbowego, który ustał po 31 grudnia 2018r. oraz gdy w bloku IV polu 03 podaliśmy kod przyczyny wyrejestrowania 100 lub 500.

 

Przykład

Pracownik wypowiedział Pracodawcy umowę o pracę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia który upłynie z dniem 31.01.2019r. (ta data będzie na świadectwie pracy)

W bloku V. punkcie 01 wpisujemy datę ze świadectwa pracy

W polu 02 wpisujemy trzyznakowy kod trybu rozwiązania stosunku pracy 24R –  wypowiedzenie umowy przez pracownika.

W polu 03 wpisujemy trzyznakowy kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy: 403 – art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy

Pole 04 wypełniamy tylko w przypadku jeżeli w polu 03 wpisaliśmy kod 550

W polu 05 strona z inicjatywy której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, należy wpisać:

1 –  jeśli stroną inicjującą był pracownik (nawet gdy rozwiązanie następuje w drodze porozumienia stron),

2 – jeśli stroną inicjującą był pracodawca,

2 – jeśli nie można ustalić, która ze stron wystąpiła z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy

 

Kody wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy /stosunku służbowego oraz kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego, znajdziesz w innym wisie na tym blogu , link poniżej:

Kod trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy na ZUS ZWUA

Dane w bloku V muszą być zgodne z danymi wynikającymi ze świadectwa pracy!

 

Korekta bloku V

W celu sporządzenia korekty danych o rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy lub stosunku służbowego, które zostały wykazane w bloku V – składamy ponownie dokument ZUS ZWUA. W bloku I. Dane organizacyjne w polu 02 wpisujemy X. Pozostałe bloki wypełniamy bez zmian, poprawiamy jedynie blok w którym korygujemy dane.

VI. Oświadczenie płatnika składek, VII. Oświadczenie osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń

W bloku VI  polu 01 wpisujemy datę wypełnienia formularza w polu 02 podpis płatnika składek (Pracodawcy) lub osoby upoważnionej, w polu 03 pieczątka płatnika. W bloku VI w polu 01 podpis składa  wyrejestrowywany Pracownik nasz przykładowy Jan Kowalski.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments