Wymiar urlopu ojcowskiego

Wymiar urlopu ojcowskiego

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Aktualizacja! Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

 • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

 

Podział urlopu ojcowskiego 

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Tydzień urlopu ojcowskiego liczony jest jako siedem lub czternaście kolejnych dni kalendarzowych i nie ma tutaj znaczenia czy w tym czasie wypadają święta lub dni wolne od pracy. Urlop niewykorzystany przepada.

 

Urlop ojcowski a ilość dzieci

W przypadku urlopu ojcowskiego ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu, nie zmienia ilości dni przysługujących ojcu. W przypadku gdy matka w czasie jednego porodu urodzi jedno dziecko, bliźnięta, lub więcej dzieci, ojcu przysługuje niezmiennie dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

 

Wynagrodzenie za czas przebywania na urlopie ojcowskim

Za czas przebywania na urlopie ojcowskim, ojcu przysługuje zasiłek ojcowski w wymiarze 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu lub jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 miesięcy to z miesięcy przepracowanych u tego pracodawcy. Przy ustalaniu podstawy zasiłku ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy określające zasady ustalania podstawy jak do zasiłku chorobowego, ale w tym przypadku nie przewidziano okresu wyczekiwania.

 

Przerwanie urlopu ojcowskiego

Po zmianach przepisów od 2 stycznia 2016 do urlopu ojcowskiego ma zastosowanie art. 181 Kodeksu pracy – w przypadku dziecka przebywającego w szpitalu, pracownik na ten czas będzie mógł przerwać urlop ojcowski  i pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

 

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego są:

 • wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego ze zgodą pracodawcy na urlop ojcowski,
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego lub jego części nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
 • w przypadku gdy zasiłek wypłacany jest przez ZUS, zaświadczenie płatnika składek wystawione na formularzu Z–3 w przypadku pracowników, Z–3a w przypadku ubezpieczonych na podstawie umowy zlecenie.

 

Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 

 Podstawa prawna

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków,
 • art. 182Kodeksu pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments