Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy ze względu na wiek ubezpieczonego

Pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej:

 • 55 lat dla kobiet i co najmniej
 • 60 lat dla mężczyzn

którzy ten wiek osiągają:

 • w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z opłacania składek następuje dopiero od następnego miesiąca,
 • w pierwszym dniu miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swoich 55 lub 60 urodzin jest osobą, która osiągnęła wiek odpowiednio 55 lub 60 lat.

 

Przykład

Anna Z. zatrudniona na umowę o pracę w dniu 2 kwietnia 2019r. ukończyła 55 lat. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP obowiązuje od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uzyskiwanych od 1 maja 2019r.

 

Przykład

Joanna K. zatrudniona na umowę o pracę w dniu 1 kwietnia 2019r. ukończyła 55 lat. Pracodawca już od  kwietnia 2019r. jest zwolniony z opłacania składek na FP.

 

Przykład

Patrycja W. zatrudniona na umowę o pracę w dniu 1 kwietnia 2019r. ukończyła 55 lat. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP obowiązuje od kwietnia 2019r. ale od przychodów  stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za kwiecień 2019r. co oznacza, że z wynagrodzenia za marzec wypłaconego w kwietniu należy odprowadzić składki na FP.

 

Podstawa wymiaru i wysokość składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Obowiązkowe składki na FP, FS ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym  mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych , wynoszących w przeliczeniu co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące dla danego roku kalendarzowego.

Składki opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dotyczy to pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy finansowane są w całości przez płatnika składek.

 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa składka na Fundusz Solidarnościowy  jej wysokości wynosi 0,15%. Składka opłacana jest na takich samych zasadach jak składka na Fundusz Pracy oraz zwolnienie z jej opłacania jest też na tych samych zasadach co składka na FP.

Składki na Fundusz Solidarnościowy  płatnik składek oblicza łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie. Stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,30% podstawy jej wymiaru, składka na Fundusz Solidarnościowy  jest  w wysokości 0,15% Łączna suma składek 2,45% = (2,30% + 0,15%).

Pomimo wprowadzenia nowej składki FS, wysokość składki na FP jest na tym samym poziomie co w roku ubiegłym a jedynie podzielona na FP i FS. Wpłacone składki  na FP Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże na odpowiednie fundusze.

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Przykład

Jan K. jest zatrudniony na 1 /2 etatu za wynagrodzeniem 3 000 zł brutto. Niezależnie od wymiaru etatu obowiązkowa w tym przypadku jest składka na FP, wynagrodzenie jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2019 roku 2 250 zł

 

Przykład

Janusz B. zatrudniony równolegle w dwóch firmach „A” i „B

 •  „A” na ½ etatu za wynagrodzeniem 1 500 zł
 • B” na ½ etatu za wynagrodzeniem 1 600 zł

Łączne wynagrodzenie przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia, każdy z pracodawców zobowiązany jest do opłacania składki na FP.  Janusz B. zobowiązany jest poinformować pracodawców, iż osiągnął przychód w danym miesiącu wyższy od minimalnego wynagrodzenia. W przypadku gdy Janusz B ukończy 60 lat składki na FP nie będą obowiązkowe.

 

Zleceniodawcy będący osobami fizycznymi, jeśli nie zatrudniają ani jednego pracownika, nie są zobowiązani do opłacania składek na FP za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia.

 

Przykład

Joanna W. prowadzi działalność gospodarczą w związku z działalnością zatrudnia od 1 marca 2019r. trzech zleceniobiorców podlegających obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia u każdego ze zleceniobiorców. Joanna W. nie ma obowiązku opłacania składek na FP, ponieważ nie zatrudnia w tym okresie nikogo na umowę o pracę.

 

Przykład

Joanna W. prowadzi działalność gospodarczą w związku z działalnością zatrudnia od 1 marca 2019r. trzech zleceniobiorców podlegających obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia u każdego z tych  zleceniobiorców. Dodatkowo od 1 marca 2019r. zatrudniła pracownika na ¼ etatu za wynagrodzeniem 1 000 zł. Joanna W.  ma obowiązek opłacania składek na FP z umów zlecenia, ponieważ zatrudnia w tym okresie osobę na umowę o pracę. Z tytułu umowy o pracę nie ma obowiązku opłacania składki na FP ponieważ przychód  jest niższy niż minimalne wynagrodzenie.

 

Składki na FP opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dotyczy to pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Przykład

Janusz Z. zatrudniony w firmie „A” na ½ etatu za wynagrodzeniem 1 500 zł zwiera dodatkowo umowę zlecenia z firmą „B” na kwotę 2 000 zł. Z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe, suma przychodów jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia i każdy płatnik składek pracodawca i zleceniodawca zobowiązany jest do opłacania składki na FP. Janusz Z. powinien poinformować pracodawcę i zleceniodawcę, iż w danym miesiącu jego przychód jest wyższy od minimalnego wynagrodzenia.

 

Przykład

Janusz U. zatrudniony w firmie „A” na ½ etatu za wynagrodzeniem 2 600 zł zwiera dodatkowo umowę zlecenia z firmą „B” na kwotę 1 000 zł. Z tytułu umowy o pracę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe a z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Składki na FP będą odprowadzane tylko z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę gdzie ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe.

 

Wzór oświadczenia pracownika/zleceniobiorcy o uzyskiwanych dodatkowych przychodach powodujących obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy do pobrania w zakładce wzory dokumentów.

Wzory dokumentów

 

Zatrudnienie w trakcie miesiąca a składka na Fundusz Pracy

W przypadku wykonywania zatrudnienia przez niepełny miesiąc np.: w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca, wykonywania pracy przez niepełny miesiąc w przypadku pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, rehabilitacyjnego. Jako podstawę do ustalenia obowiązku opłacania składki na FP należy brać pod uwagę przychód w przeliczeniu na okres miesięczny.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na cały etat za wynagrodzeniem 3 000 zł brutto został zatrudniony od 29 kwietnia  za czas przepracowany w kwietniu otrzymał wynagrodzenie w wysokości 286 zł. Pracodawca zobowiązany jest do opłacenia składki na FP od kwoty 286zł.

 

Przykład

Od 15 kwietnia 2019r. pracodawca zatrudnia pracownika na ¼ etatu za wynagrodzeniem 1 000 zł. Z tytułu umowy o pracę nie ma obowiązku opłacania składki na FP ponieważ przychód  jest niższy niż minimalne wynagrodzenie nawet w przeliczeniu na cały miesiąc. W przypadku zatrudnienia na część etatu nie przelicza się przychodu na przychód jaki pracownik osiągnąłby w przypadku zatrudnienia na cały etat.

 

Przykład

Pracodawca zatrudnił zleceniobiorcę w okresie od 13 maja do 30 czerwca. Zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w maju osiągnął przychód 2 000 zł. W przypadku umowy zlecenia nie ma obowiązku przeliczania przychodu na przychód jaki zleceniobiorca osiągnąłby gdyby wykonywał zlecenie przez cały miesiąc. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany w tym przypadku do opłacania składki na FP, ponieważ przychód w maju jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Fundusz Pracy w deklaracji ZUS DRA

Stopa procentowa skladki na Fundusz Pracy wynosi 0,25% podstawy jej wymiaru czyli wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki na FP wykazujemy łącznie za wszystkich pracowników i zleceniobiorców tylko w deklaracji miesięcznej ZUS DRA w bloku VII polu 01

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na cały etat za wynagrodzeniem 3 000 zł pracodawca odprowadza składkę na FP w wysokości 2,45% od przychodu  stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 3 000zł x 2,45% = 73,50zł.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments