Zwolnienie z opłacania składki na FGŚP ze względu na wiek ubezpieczonego

Pracodawca nie opłaca składek na FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej:

  • 55 lat dla kobiet i co najmniej
  • 60 lat dla mężczyzn

którzy ten wiek osiągają:

  • w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z opłacania składek następuje dopiero od następnego miesiąca,
  • w pierwszym dniu miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swoich 55 lub 60 urodzin jest osobą, która osiągnęła wiek odpowiednio 55 lub 60 lat.

 

Podstawa wymiaru i wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Obowiązkowe składki na FGŚP ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym  mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.  Składki opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dotyczy to pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stopa procentowa na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy jej wymiaru czyli wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

Przykład

Anna Z. zatrudniona na umowę o pracę w dniu 2 kwietnia 2019r. ukończyła 55 lat. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP obowiązuje od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uzyskiwanych od 1 maja 2019r.

 

Przykład

Joanna K. zatrudniona na umowę o pracę w dniu 1 kwietnia 2019r. ukończyła 55 lat. Pracodawca już od  kwietnia 2019r. jest zwolniony z opłacania składek na FGŚP.

 

Składkę na FGŚP naliczamy niezależnie od wysokości uzyskanego w danym miesiącu przychodu.

Przykład

Janusz B. zatrudniony równolegle w dwóch firmach „A” i „B” w firmie:

  •  „A” na 1/2 etatu za wynagrodzeniem 1 500 zł
  • B” na 1/4 etatu za wynagrodzeniem 1 100 zł

Każdy z pracodawców odprowadza składkę na FGŚP firma „A” 1,5 zł (1 500zł x 0,10%) firma „B” 1,10 zł (1 100 zł x 0,10%). W przypadku gdy Janusz B ukończy 60 lat składki na FGŚP nie będą obowiązkowe.

 

Przykład

Janusz U. zatrudniony w firmie „A” na ½ etatu za wynagrodzeniem 2 600 zł zwiera dodatkowo umowę zlecenia z firmą „B” na kwotę 1 000 zł. Z tytułu umowy o pracę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe a z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Składka na FGŚP  będzie odprowadzana tylko z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę gdzie ubezpieczenie jest obowiązkowe.

 

Składka Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowana jest w całości przez płatnika składek.

 

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w deklaracji ZUS DRA

Stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 0,10% podstawy jej wymiaru czyli wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składkę na FGŚP wykazujemy łącznie za wszystkich pracowników i zleceniobiorców tylko w deklaracji miesięcznej ZUS DRA w bloku VII polu 02

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na cały etat za wynagrodzeniem 3 000 zł miesięcznie. Pracodawca odprowadza składkę na FGŚP w wysokości 0,10% od przychodu  stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowej; w wysokości:  3,00zł. (3 000zł x 0,10%).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments