Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu od października 2019

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota 2 250 zł  ulega odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo wynoszą:

 • 1 etat           2 250,00 zł
 • 3 / 4 etatu    1 687,50 zł
 • 1 / 2 etatu    1 125,00 zł
 • 1 / 4 etatu    562,50 zł

 

Poniżej przykład obliczenia minimalnego wynagrodzenia netto dla 1/4 etatu po zmianach od października 2019 roku  i przykład wypełnienia raportu ZUS RCA.

Dane do obliczeń:

 • Kwota wynagrodzenia brutto : 562,50 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł
 • Stawka podatku:  17%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 562,50zł  x 9,76% = 54,90zł
 • składka rentowa: 562,50zł x 1,5% = 8,44zł
 • składka chorobowa: 562,50zł  x  2,45% =13,78zł

suma: 77,12 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 562,50 zł – 77,12 zł = 485,38 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 562,50zł – 77,12zł = 485,38zł – 250 zł = 235,38 = 235 zł (po zaokrągleniu)
 • 235zł  x  17 %39,95 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 43,76 zł.

 • 39,95 zł – 43,76 zł = 0 zł  zaliczka na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

IV. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 485,38 zł
 • 485,38 zł  x 9 % = 43,68 zł którą obniżamy do wysokości zaliczki = 0 zł

Art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

 • 485,38 x 7,75 % = 37,62 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 0 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do  w wysokości tej zaliczki
 • 0  – 0 = 0 zł (zaliczka na podatek do wpłaty do US)

Ważne!

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

V. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Wynagrodzenie brutto: 562,50 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 77,12 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (54,90zł emerytalne + 8,44zł rentowe + 13,78zł  chorobowe),
 • 0 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • 0 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

562,50zł – 77,12zł – 0 zł  = 485,38 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracodawcę i pracownika obowiązujące w 2019 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 562,50 zł x 9,76 % = 54,90 zł
 • składka rentowa: 562,50 zł x 6,50 % = 36,56 zł
 • składka wypadkowa: 562,50 zł x 1,67 % = 9,39 zł
 • składka na FGŚP: 562,50 zł x 0,10 % = 0,56 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 101,41 zł

 

II. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 562,50zł  x 9,76 % = 54,90 zł
 • składka rentowa: 562,50zł x 1,5 % = 8,44 zł
 • składka chorobowa: 562,50zł  x  2,45 % =13,78 zł
 • składka zdrowotna: 485,38zł  x 9 % = 0 zł obniżona do wysokości zaliczki na podatek

Suma składek finansowanych przez pracownika: 77,12 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na jedną czwartą etatu w 2019 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 485,38 zł
 • podatek dochodowy: 0 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 101,41 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 77,12 zł

485,38 zł + 101,41zł + 77,12 zł = 663,91 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

562,50 zł (wynagrodzenie brutto) + 101,41zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 663,91zł

 

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na jedną czwartą etatu

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Tak było do 30 września 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie na jedną czwartą etatu w 2019

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments