Test z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych cz. II

 

Test z ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru.

11048

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych cz. II

1 / 100

Rada Ministrów określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli płatników składek:

2 / 100

Główny inspektor kontroli Zakładu oraz upoważnieni przez niego inspektorzy kontroli Zakładu zarządzają kontrole płatników składek, a w imieniu Prezesa Zakładu nadzór nad ich przeprowadzeniem sprawuje:

3 / 100

Do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału:

4 / 100

Czynności kontrolne prowadzone są:

5 / 100

Inspektor kontroli Zakładu wszczyna kontrolę u płatnika składek po:

6 / 100

Od kwoty nienależnie pobranych świadczeń, które rozłożono na raty albo których termin płatności odroczono, nie nalicza się odsetek, począwszy od dnia:

7 / 100

Jeżeli zachodzą szczególne uzasadnione okoliczności lub kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Zakład może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń:

8 / 100

Należności z tytułu nienależnie pobranych  świadczeń ulegają przedawnieniu licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej tę należność po upływie:

9 / 100

Jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane. Nie można w tym przypadku żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż ostatnie:

10 / 100

Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:

11 / 100

Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:

12 / 100

Osoba,  która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu:

13 / 100

Decyzje ostateczne Zakładu, od których nie zostało wniesione odwołanie do właściwego sądu, mogą być z urzędu przez Zakład:

14 / 100

Jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na to prawo lub zobowiązanie to prawo lub zobowiązanie stwierdzone decyzją ostateczną Zakładu:

15 / 100

Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania:

16 / 100

Jeżeli zakład uzna odwołanie za słuszne, zamienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie:

17 / 100

Odwołanie od decyzji Zakładu:

18 / 100

Od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego:

19 / 100

Indywidualne dane zawarte na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek, a także w rejestrach prowadzonych przez Zakład oraz dane źródłowe będące podstawą zapisów na tych kontach i w rejestrach stanowią tajemnicę prawnie chronioną Zakładu. Do przestrzegania tej tajemnicy obowiązaniu są:

20 / 100

Rada Nadzorcza Zakładu jest powoływana przez Prezesa rady Ministrów na:

21 / 100

Można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejna osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru, jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu:

22 / 100

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni:

23 / 100

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze kandydatów, nie może być krótszy niż:

24 / 100

Zarząd Zakładu składa się z Prezesa Zakładu oraz z:

25 / 100

Prezesa Zakładu powołuje:

26 / 100

Organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są:

27 / 100

Zakład może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym. W razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na:

28 / 100

W skład Zakładu wchodzą:

29 / 100

Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z obowiązującymi przepisami sprawuje:

30 / 100

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

31 / 100

Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał:

32 / 100

Średnie dalsze trwanie  życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez

33 / 100

Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończył co najmniej:

34 / 100

Jeżeli płatnik składek nie złoży w terminie deklaracji rozliczeniowej, nie będąc z tego obowiązku zwolniony:

35 / 100

Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie, od Zakładu SA należne odsetki. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekroczyłaby:

36 / 100

Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:

37 / 100

Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców może opłacać należności z tytułu składek również w formie:

38 / 100

Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek na: : ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych w formie:

39 / 100

Należności z tytułu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się:

40 / 100

Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres:

41 / 100

Płatnik składek będący osobą fizyczną i opłacający składkę wyłącznie za siebie zobowiązany jest do opłacenia tej składki w terminie do:

42 / 100

Płatnik składek będący jednostką budżetową przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne reporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc do:

43 / 100

Płatnicy składek zobowiązani do wykazywania w dokumentach ubezpieczeniowych zasiłków oraz finansowanych z budżetu państwa zasiłków i innych świadczeń, podlegających rozliczeniu w ciężar składek lub wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy, przekazują do Zakładu w terminie do dnia 31 stycznia 2002r. informację zawierającą dane identyfikacyjne oraz dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach wypłaconych w okresie od dnia:

44 / 100

Płatnik składek za każdy miesiąc kalendarzowy, jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy:

45 / 100

Płatnik składek przekazuje raport informacyjny za ubezpieczonego w terminie roku od dnia złożenia oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych:

46 / 100

Płatnik składek przekazuje raport informacyjny za ubezpieczonego:

47 / 100

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych:

48 / 100

Płatnik składek w każdym czasie może złożyć do Zakładu oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Złożenie oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych:

49 / 100

Prezes Zakładu ogłasza w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji:

50 / 100

W przypadku ustalania wysokości emerytury:

51 / 100

Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek kwota składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zaewidencjonowanych na subkoncie po dniu  31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek i środków, jest waloryzowana:

52 / 100

Waloryzacji podlega kwota składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zaewidencjonowanych na subkoncie na dzień:

53 / 100

Waloryzację kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zaewidencjonowanych na subkoncie, przeprowadza się corocznie, od dnia:

54 / 100

W razie sporu dotyczącego obowiązku ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje decyzję osobie zainteresowanej oraz płatnikowi składek. Płatnik składek jest zobowiązany przekazać do Zakładu dokumenty związane z ubezpieczeniami społecznymi określone w ustawie za okres objęty decyzją, nie później niż w terminie:

55 / 100

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, pod warunkiem, że prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej:

56 / 100

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych:

57 / 100

O zmianach w stosunku do danych  wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez:

58 / 100

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach do ubezpieczeń społecznych, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie:

59 / 100

W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres:

60 / 100

Zgłoszenia pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dokonuje się od daty powstania obowiązku ubezpieczenia w terminie:

61 / 100

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika składek:

62 / 100

Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat:

63 / 100

Od składek, które rozłożono na raty:

64 / 100

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie:

65 / 100

Umorzenie składek powoduje także:

66 / 100

Należności z tytułu składek są zabezpieczone ustawowym prawem zastawu:

67 / 100

Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie:

68 / 100

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

69 / 100

W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości:

70 / 100

W przypadku odprowadzania składki do otwartego funduszu emerytalnego część składki na ubezpieczenie emerytalne jest odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego w wysokości:

71 / 100

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik  składek, ubezpieczony o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić:

72 / 100

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż:

73 / 100

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres:

74 / 100

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie:

75 / 100

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych stanowi:

76 / 100

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński, albo zasiłek  w wysokości zasiłku macierzyńskiego:

77 / 100

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości:

78 / 100

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych  środków składki na ubezpieczenia:

79 / 100

Składki na ubezpieczenie rentowe pracowników finansują:

80 / 100

Składki na ubezpieczenia emerytalne pracowników finansują:

81 / 100

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana:

82 / 100

Pracownicy od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom:

83 / 100

Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

84 / 100

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające:

85 / 100

Jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat:

86 / 100

Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu podlega:

87 / 100

Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami:

88 / 100

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się:

89 / 100

Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji:

90 / 100

Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie:

91 / 100

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką:

92 / 100

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom:

93 / 100

Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje:

94 / 100

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek albo zasiłek dla opiekuna:

95 / 100

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie:

96 / 100

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

97 / 100

Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wykonują:

98 / 100

Zasada równego traktowania ubezpieczonych dotyczy w szczególności:

99 / 100

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na:

100 / 100

Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez:

Twój wynik to

Średni wynik to 58%

0%

 

Poniżej test z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych cz. I

Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. 

27389

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

1 / 30

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

2 / 30

Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności:

3 / 30

Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują:

4 / 30

Jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat:

5 / 30

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w:

6 / 30

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest:

7 / 30

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi:

8 / 30

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca:

9 / 30

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres:

10 / 30

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej:

11 / 30

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada:

12 / 30

Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, informuje o tym niezwłocznie:

13 / 30

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie:

14 / 30

Stopa procentowa składek na ubezpieczenia rentowe wynosi:

15 / 30

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie chorobowe wynosi:

16 / 30

W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości:

17 / 30

Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie:

18 / 30

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet:

19 / 30

Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na wniosek płatnika składek w terminie:

20 / 30

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie:

21 / 30

Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od:

22 / 30

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie:

23 / 30

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia:

24 / 30

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej:

25 / 30

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do:

26 / 30

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:

27 / 30

Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres:

28 / 30

Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych:

29 / 30

Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:

30 / 30

Działalnością Zakładu kieruje:

Twój wynik to

Średni wynik to 68%

0%

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Monika
Monika
3 lat temu

Witam. Czy w ustawie znajdę dodatkowe informacje na temat ubezpieczeń czy pytania są kompletną ogólna wiedzą z ustawy?