Choroba w drugim miesiącu zatrudnienia

Poniżej omówię ustalanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku powstania niezdolności do pracy w kolejnym miesiącu zatrudnienia.

Jeżeli umowa została zawarta w trakcie miesiąca a niezdolność do pracy powstała w miesiącu następnym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalana jest z miesiąca powstania niezdolności do pracy.

Przykład
Pracownik był zatrudniony od 4 lipca do 31sierpnia 2020r. W okresie od 3 do 7 sierpnia był niezdolny do pracy. Pracownik wynagradzany jest w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 4 800 zł brutto. Podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalana z miesiąca powstania niezdolności do pracy tj.: z sierpnia 4 800 zł – 13,71%

 

Jeżeli umowa o pracę została zawarta w trakcie miesiąca i zakończyła się w trakcie następnego miesiąca i jednocześnie niezdolność do pracy powstała w miesiącu zakończenia umowy. Podstawę wymiaru zasiłku ustalamy z miesiąca powstania niezdolności do pracy.

Przykład
Pracownik był zatrudniony od 4 lipca do 21sierpnia 2020r. W okresie od 3 do 7 sierpnia był niezdolny do pracy. Pracownik wynagradzany jest w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 4 800 zł brutto. Podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalana z miesiąca powstania niezdolności do pracy tj.: z sierpnia 4 800 zł – 13,71%

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

 

Najpierw zasada ogólna ustalania podstawy wymiaru zasiłków. Podstawę wymiaru zasiłku ustalamy na podstawie art. 36 ustawy zasiłkowej.

Art. 36. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

3. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

4. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

 

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (za miesiąc uważa się 30 dni).

 

Uzupełnienie wynagrodzenia

Art. 37. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

 

Poniżej przykłady uzupełnienia wynagrodzenia w stałej i zmiennej miesięcznej wysokości w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca i powstania niezdolności do pracy w miesiącu następnym.

I. Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości
II. Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w zmiennej miesięcznej wysokości

 

I. Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości

Uzupełnienie wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości polega na przyjęciu wynagrodzenia pracownika określonego w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy.

Przykład
Pracownik był zatrudniony od 6 lipca do 31 sierpnia 2020r. W okresie od 3 do 7 sierpnia był niezdolny do pracy. Wynagrodzenie brutto wynosi 4 800zł  i ustalone jest w stałej miesięcznej wysokości.

1.Obliczamy wynagrodzenie chorobowe
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota z umowy o pracę w wysokości 4 800 zł brutto.
Tak ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pomniejszamy o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,71% (emerytalna 9,76%, rentowa 1,50%, chorobowa 2,45%) art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej.

4 800 zł – 13,71% = 4 141,92 zł. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego
(4 141,92zł : 30 dni zgodnie z ustawą) x 80% x 5 dni choroby = 552,26 zł wynagrodzenie chorobowe

2. Obliczamy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
Sposób wyliczenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 dni (niezależnie ile dni wypada w danym miesiącu art. 11 ust. 5 ustawy zasiłkowej)
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą (liczba dni z zaświadczenia ZUS e-ZLA),
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

4 800,00 zł : 30 dni = 160,00 zł
160,00 zł x 5 dni choroby = 800,00 zł
4 800,00 zł – 800,00 zł = 4 000,00 zł wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

 

 II. Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w zmiennej miesięcznej wysokości

Uzupełnienie wynagrodzenia określonego w zmiennej miesięcznej wysokości polega na podzieleniu wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować.

Przykład
Pracownik był zatrudniony od 15 czerwca 2020r. do 28 lipca 2020r. W okresie od 19 do 25 lipca 2020r. był niezdolny do pracy. Dane do obliczeń:

  • pracownik w lipcu przepracował 18 dni a powinien przepracować 23 dni 
  • pracownik za przepracowane 18 dni lipca otrzyma 2 800 zł

Ustalamy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

2 800 zł – 13,71% = 2 416,12 zł
2 416,12 zł : 18 dni = 134,22 x 23 dni = 3 087,06 zł podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

 

Gdy pierwszy miesiąc został przepracowany cały a niezdolność do pracy powstała w miesiącu następnym. Podstawę wymiaru zasiłku ustalamy z pełnych w tym przypadku z pełnego przepracowanego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc powstania niezdolności do pracy.

Przykład
Pracownik był zatrudniony od 1 lipca do 31sierpnia 2020r. W okresie od 3 do 7 sierpnia był niezdolny do pracy. Pracownik wynagradzany jest w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 4 800 zł brutto. Podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalana z miesiąca poprzedzającego miesiąc powstania niezdolności do pracy tj.: z lipca 4 800 zł – 13,71%

 

Przykład
Pracownik był zatrudniony od 1 lipca do 11 sierpnia 2020r. W okresie od 3 do 7 sierpnia był niezdolny do pracy. Pracownik wynagradzany jest w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 4 800 zł brutto. Podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalana z miesiąca poprzedzającego miesiąc powstania niezdolności do pracy tj.: z lipca 4 800 zł – 13,71%

 

Zasada ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego jest taka sama jak w przypadku ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Przerwa pomiędzy umowami z tym samym pracodawcą a podstawa wymiaru zasiłku

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments