Wysokość składki zdrowotnej od wynagrodzenia dla pracownika w wieku do 26 roku życia

Przychody wolne od podatku za pracownika w wieku do 26 roku życia

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł:

 • ze stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8 updof.

 

Za pracownika w wieku do 26 roku życia nie odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy, ale ją obliczamy w celu ustalenia wysokości składki do zapłacenia na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 1 300 zł brutto i ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 1 300 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł
 • Stawka podatku 17%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika:

 • składka emerytalna: 1 300 zł  x 9,76 % = 126,88 zł
 • składka rentowa: 1 300 zł x 1,5 % = 19,50 zł
 • składka chorobowa: 1 300 zł  x  2,45 % =31,85 zł

suma: 178,23 zł

 

II. Obliczamy hipotetyczną zaliczkę na podatek dochodowy w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 1 300 zł – 178,23 zł = 1 121,77 zł – 250 zł = 871,77 = 872 zł (po zaokrągleniu)
 • 872 zł  x  17 % = 148,24 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku: 43,76 zł

 • 148,24 zł – 43,76 zł = 104,48 zł  zaliczka na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Teraz obliczamy składkę zdrowotną  w wysokości 7,75% podlegającą odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy:

 • 1 121,77 zł x 7,75 % = 86,94 zł

Obliczamy hipotetyczną  zaliczkę na podatek dochodowy

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 104,48 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 104,48 zł  – 86,94 zł = 17,54 zł. = 18 zł (hipotetyczna zaliczka na podatek)

 

Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1 300 zł – 178,23 zł = 1 121,77 zł  x 9 % = 100,96 zł

 

Ważne!

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

 

III. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Kwota brutto: 1 300 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 178,23 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (126,88 zł emerytalne + 19,50 zł rentowe + 31,85 zł chorobowe),
 • 100,96 zł  – składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%)
 • 0 zł – zaliczka na podatek dochodowy.

1 300 zł – 178,23 zł – 100,96 zł = 1 020,81 zł netto do wypłaty

 

Źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2020r

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 1 300 zł  x 9,76 % = 126,88 zł
 • składka rentowa: 1 300 zł x 1,5 % = 19,50 zł
 • składka chorobowa: 1 300 zł  x  2,45 % =31,85 zł
 • składka zdrowotna:  1 121,77 zł  x 9 % = 100,96 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika: 279,19 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 1 300 zł x 9,76 % = 126,88 zł
 • składka rentowa: 1 300 zł x 6,50 % = 84,50 zł
 • składka wypadkowa: 1 300 zł x 1,67 % = 21,71 zł
 • składka na FGŚP: 1 300 zł x 0,10 % = 1,30 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 234,39 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem 1 300 zł brutto w wieku do 26 roku życia

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 1 020,81 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy: 0 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 279,19 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 234,39 zł

1 020,81 zł + 279,19 zł + 234,39 zł = 1 534,39 zł  

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

1 300 zł (wynagrodzenie brutto) + 234,39 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 1 534,39 zł

 

Przykład wypełnienia raportu ZUS RCA

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments