Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2021 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           2 800 zł
 • 3 / 4 etatu     2 100 zł
 • 1 / 2 etatu     1 400 zł
 • 1 / 4 etatu        700 zł

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 2 800 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 2 800 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł
 • Stawka podatku 17%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika:

 • składka emerytalna: 2 800 zł  x 9,76 % = 273,28 zł
 • składka rentowa: 2 800 zł x 1,5 % = 42 zł
 • składka chorobowa: 2 800 zł  x  2,45 % = 68,60 zł

suma: 383,88 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 2 800 zł – 383,88 zł = 2 416,12 zł  x 9 % = 217,45 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 2800 zł – 383,88 zł = 2 416,12 zł – 250 zł = 2 166,12 = 2 166 zł (po zaokrągleniu)
 • 2 166 zł  x  17 % = 368,22 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku: 43,76 zł

 • 368,22 zł – 43,76 zł = 324,46 zł  zaliczka na podatek dochodowy, przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Teraz obliczamy składkę zdrowotną  w wysokości 7,75% podlegającą odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy:

 • 2 416,12 zł x 7,75 % = 187,25 zł

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 324,46 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 324,46 zł  – 187,25 zł = 137,21 zł = 137 zł (zaliczka na podatek do wpłaty do US)

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 2 800 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 383,88 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (273,28 zł emerytalne + 42 zł rentowe + 68,60 zł chorobowe),
 • 217,45 zł  – składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%)
 • 137 zł – zaliczka na podatek dochodowy.

2 800 zł – 383,88 zł – 217,45 zł – 137 zł = 2 061,67 netto do wypłaty

 

Przykład wypełnionej listy płac do edycji do pobrania: TUTAJ

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2021 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.
Stawki procentowe składek ZUS w 2021 roku są na takim samym poziomie jak w 2019 i 2020  roku

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 2 800 zł  x 9,76 % = 273,28 zł
 • składka rentowa: 2 800 zł x 1,5 % = 42 zł
 • składka chorobowa: 2 800 zł  x  2,45 % = 68,60 zł
 • składka zdrowotna:  2 416,12 zł  x 9 % = 217,45 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika: 601,33 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 2 800 zł x 9,76 % = 273,28 zł
 • składka rentowa: 2 800 zł x 6,50 % = 182 zł
 • składka wypadkowa: 2 800 zł x 1,67 % = 46,76 zł
 • składka na FP: 2 800 x 2,45% = 68,60 zł
 • składka na FGŚP: 2 800 zł x 0,10 % = 2,80 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  573,44 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na cały etat w 2021 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 2 061,67 zł
 • podatek dochodowy: 137 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 601,33 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 573,44 zł

2 061,67 zł + 137 zł + 601,33 zł + 573,44 zł = 3 373,44 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

2 800 zł (wynagrodzenie brutto) + 573,44 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 3 373,44

 

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na cały etat

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

Na jaki numer konta zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika

Od 1 stycznia 2020 roku podatki PIT i VAT wpłacamy na jeden numer rachunku bankowego wygenerowanego samodzielnie. W celu wygenerowania rachunku bankowego należy użyć swojego numeru NIP. Link do generatora TUTAJ 

Przelew opisujemy:

Symbol formularza: PIT-4R
Okres: 21/M/01   to: rok/miesiąc/styczeń

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu w 2021 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2021

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments