Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2021

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           2 800 zł
 • 3 / 4 etatu    2 100 zł
 • 1 / 2 etatu    1 400 zł
 • 1 / 4 etatu    700 zł

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 700 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota wynagrodzenia brutto: 700 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 • Kwota wolna od podatku:  43,76 zł
 • Stawka podatku 17%

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne

 • składka emerytalna: 700 zł  x 9,76% = 68,32zł
 • składka rentowa: 700 zł x 1,5% = 10,50zł
 • składka chorobowa: 700 zł  x  2,45% =17,15zł

suma: 95,97 zł

 

II. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 700zł – 95,97zł = 604,03zł – 250zł = 354,03zł = 354 zł (po zaokrągleniu)
 • 354zł  x  17 % = 60,18 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 43,76 zł

 • 60,18 zł – 43,76 zł = 16,42 zł  zaliczka na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

III. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie i składka zdrowotna wynosi:

700 zł – 95,97zł = 604,03 zł x 9% = 54,36 zł = 16,42 zł składkę obniżamy do wysokości zaliczki

Art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

 • 604,03 zł x 7,75 % = 46,81 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 16,42 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do  w wysokości tej zaliczki : 16,42 zł
 • 16,42zł  –  16,42zł  = 0 zaliczka na podatek do wpłaty do US

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Wynagrodzenie brutto: 700 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 95,97 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (68,32zł emerytalne + 10,50zł rentowe + 17,15zł  chorobowe),
 • 16,42 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • 0 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

700zł – 95,97zł – 16,42zł  = 587,61 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2021 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

Stawki procentowe składek ZUS w 2021 roku są na takim samym poziomie jak w 2019 i 2020 roku.

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy ze względu na wiek ubezpieczonego

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 700zł  x 9,76 % = 68,32 zł
 • składka rentowa: 700zł x 1,5 % = 10,50 zł
 • składka chorobowa: 700zł  x  2,45 % =17,15 zł
 • składka zdrowotna: 604,03 zł  x 9 % = 16,42 zł obniżona do wysokości zaliczki na podatek

Suma składek finansowanych przez pracownika: 112,39 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 700 zł x 9,76 % = 68,32 zł
 • składka rentowa: 700 zł x 6,50 % = 45,50 zł
 • składka wypadkowa: 700 zł x 1,67 % = 11,69 zł
 • składka na FGŚP: 700 zł x 0,10 % = 0,70 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 126,21 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na jedną czwartą etatu w 2021 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 587,61 zł
 • podatek dochodowy: 0 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 112,39 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 126,21 zł

587,61 zł + 112,39zł + 126,21 zł = 826,21 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

700 zł (wynagrodzenie brutto) + 126,21zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 826,21 zł

 

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na jedną czwartą etatu w 2021 roku

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA.
Blok III.B Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne
i blok III.C Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

Na jaki numer konta zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika

Od 1 stycznia 2020 roku podatki PIT i VAT wpłacamy na jeden numer rachunku bankowego wygenerowanego samodzielnie. W celu wygenerowania rachunku bankowego należy użyć swojego numeru NIP. Link do generatora TUTAJ 

Przelew opisujemy przykładowo dla stycznia 2021 roku

Symbol formularza: PIT-4R
Okres: 21/M/01   to: rok/miesiąc/styczeńPodstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r.,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments